Forskning på djur

Forskning som innefattar djurförsök är lagreglerad och det är forskningshuvudmannens ansvar att etikprövning sker. Forskningshuvudmannen är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person inom vars verksamhet forskningen utförs. Djurskyddslagen säger att det ska finnas djurförsöksetiska nämnder som granskar forskning på djur.

Från och med den 1 juli 2007 är Jordbruksverket central myndighet för djurskyddsfrågorna.

Nämnder ska godkänna forskning med djurförsök

Under Jordbruksverket arbetar sju djurförsöksetiska nämnder, som ska godkänna all forskning som inkluderar djurförsök.

Varje nämnd består av 14 ledamöter, varav ordföranden och vice ordföranden är domstolserfarna jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal och den andra hälften lekmän, av vilka några kommer från djurskydds- organisationer. Ledamöterna utses som regel för fyra år.

Ansök om etisk prövning av djurförsök

Om du vill ansöka om djurförsöksetisk prövning skickar du din ansökan till nämnden på den ort där huvuddelen av försöken genomförs. Se information på Jordbruksverkets hemsida.

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-06-19