Forskningsfinansiering

Här finns bland annat information om våra aktuella utlysningar, vilka stödformer som finns, hur du söker bidrag och bidragsbeslut.

Vetenskapsrådet betalade år 2015 ut cirka 6,4 miljarder kronor i stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Till största delen handlar det om grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur. 

Alla ansökningar om stöd genomgår noggrann kvalitetsprövning, så kallad sakkunniggranskning eller peer review. 

Både du som är i början av din forskarkarriär och du som är mer etablerad kan söka bidrag från Vetenskapsrådet. Vi har ett specifikt uppdrag från regeringen att stödja unga forskare och verka för att forskningen förnyas. Vetenskapsrådet ger också stöd till forskningsmiljöer, forskningssamverkan och forskarskolor. 

Vetenskapsrådet är den största externa forskningsfinansiären vid landets universitet och högskolor. 

För att skapa goda förutsättningar för högkvalitativ forskning strävar Vetenskapsrådet efter att forskare inom alla forskningsområden ska ha tillgång till forskningsinfrastrukturer i form av anläggningar, utrustning och databaser av hög kvalitet.

Ibland, och oftast på uppdrag av regeringen, gör Vetenskapsrådet särskilda satsningar. Exempel på det är stöd till Linnémiljöer och strategiska forskningsområden. Ibland gör Vetenskapsrådet utlysningar tillsammans med andra forskningsfinansiärer. Vi deltar också i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 och i flera så kallade ERA-NET.

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-18