Bidragsbeslut stora utlysningen 2013, forskningsinfrastruktur

Beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur har nu fattats av rådet för forskningens infrastrukturer.

I årets stora utlysning ingick planeringsbidrag, driftsbidrag, bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning samt bidrag till stora databaser.

Beviljade ansökningar

Totalt fördelas drygt 1,5 miljarder kronor till samtliga infrastrukturer för perioden 2014—2018. En stor del av summan går till fortsatt drift och utveckling av Max IV.

Nedan redovisas vilka som har beviljats medel:

Beviljade bidrag, infrastruktur 2013 (i Excel-format 2010)Excel 2007

Beviljade bidrag, infrastruktur 2013 (i Excel-format 97-2003)Excel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Totalt beviljades 30 av 141 ansökningar fördelade enligt nedan. Beviljandegraden är 21procent.

Driftsbidrag
Drift, underhåll och användarstöd för befintlig infrastruktur av nationellt intresse

17 av totalt 52 ansökningar har beviljats.

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning
Uppbyggnad av infrastruktur av nationellt intresse

4 av totalt 36 ansökningar har beviljats.

Planeringsbidrag
Planering inför ny nationell eller internationell forskningsinfrastruktur

5 av totalt 22 ansökningar har beviljats.

Bidrag till stora databaser
Uppbyggnad av nationellt tillgängliga databaser främst med mikrodata och individbaserade forskningsmaterial, samt för tillgängliggörande av forskningsdata för klimat- och miljöforskning

4 av totalt 31 ansökningar har beviljats.

Vad händer nu?

Under december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2014.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker i regel som tidigast i januari 2014 under förutsättning att undertecknat godkännande av bidragsvillkoren har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på starten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna godkännandet av bidragsvillkoren.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Kontaktpersoner vid frågor om bidragsbesluten

Driftsbidrag
Elin Swedenborg, e-post: elin.swedenborg@vr.se, telefon: 08-546 44 296

Planeringsbidrag
Tove Andersson, e-post: tove.andersson@vr.se, telefon: 08-546 44 262

Bidrag till stora databaser
Susanna Bylin, e-post: susanna.bylin@vr.se, telefon: 08-546 44 241

Bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning
Katrin Brandt, e-post: katrin.brandt@vr.se, telefon: 08-546 44 305

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2013-12-13

Kommande förändringar av Vetenskapsrådets infrastruktur

Vetenskapsrådet ser över formerna för finansiering, organisation och styrning av forskningsinfrastrukturer. Detta arbete innebär förändringar i vårt nuvarande infrastrukturstöd, varav några införs redan i 2014 års utlysning.

Läs mer

Om forskningsinfrastrukturer vi stödjer

De forskningsinfrastrukturer som får bidrag från Vetenskapsrådet ska vara av brett nationellt intresse och vara en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet. I ansökan om bidrag ska det finnas en plan som beskriver hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för andra forskare. Det ska också framgå hur potentiella användare löpande ska få information om infrastrukturens möjligheter och hur man kommer att tillhandahålla användarservice. Infrastrukturen ska ledas av en oberoende styrelse som inte är knuten till ett specifikt lärosäte. För enskilda forskargruppers utrustning ansvarar lärosätena själva.