Blanketter

Här kan du ladda ned Vetenskapsrådets blanketter för exempelvis ekonomisk redovisning, förlängning av dispositionstid och för vetenskaplig slutredogörelse.

Administration och ekonomi

Byte av medelsförvaltare

Medelsförvaltare är det universitet eller den högskola som förvaltar projektledarens beviljade medel. Anhållan om byte av medelsförvaltare lämnas in i god tid innan bytet ska ske.

Efter beslut skickas ett skriftligt besked till projektledaren tillsammans med ett nytt "Underrättelse om beslut". Kopia av beslutet skickas även till prefekterna och ekonomiavdelningarna hos frånträdande respektive tillträdande medelsförvaltare.

För ansökningar beviljade före år 2015 görs ansökan om byte av medelsförvaltare via blanketten nedan. För ansökningar beviljade från 2015 och framåt görs ansökan via Prisma.

Blankett för anhållan om byte av medelsförvaltare - för ansökningar beviljade före 2015länk till annan webbplats

Byte av medelsförvaltare via Prisma, se användarstöd för informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byte av projektledare

Projektledare är den, som genom en ansökan till Vetenskapsrådet, beviljats medel för forskning inom ett visst forskningsprojekt. Om det inte längre är möjligt för den ursprungliga projektledaren att leda projektet så kan en ny projektledare utses. Den nya projektledaren bör vara en av de medverkande i den ursprungliga ansökan om forskningsbidrag och bör inte inneha ett redan pågående projektbidrag.

Efter beslut skickas ett skriftligt besked till den som gjort anhållan. Kopia av beslutet skickas till prefekt/motsvarande.

För ansökningar beviljade före år 2015 görs ansökan om byte av projektledare via blanketten nedan. För ansökningar beviljade från 2015 och framåt görs ansökan via Prisma.

Blankett för anhållan om byte av projektledarePDF

Byte av projektledare via Prisma, se användarstöd för informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förlängning av dispositionstid

Av Vetenskapsrådets "Underrättelse om beslut" framgår under vilken period ett bidrag utbetalas. Om inte annat anges i beslutet får bidraget disponeras under angiven period och ytterligare under ett år, räknat från bidragsperiodens sista dag. Om anhållan avser omständigheter utom projektledares/motsvarandes kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till exempel föräldraledighet eller en längre tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstiden medges. Anhållan lämnas in av projektledare/motsvarande under det sista dispositionsåret, före sista dispositionsdatum.

Efter beslut skickas ett skriftligt besked till projektledare/motsvarande. Kopia av beslutet skickas till prefekt/motsvarande.

För ansökningar beviljade före år 2015 görs ansökan om förlängning av dispositionstid via blanketten nedan. För ansökningar beviljade från 2015 och framåt görs ansökan via Prisma.

Blankett för anhållan om förlängning av dispositionstidPDF

Förlängning av dispositionstid via Prisma, se användarstöd för informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ekonomisk redovisning

Anvisningar för ekonomisk redovisningPDF
Instructions for Financial ReportingPDF
Blankett för ekonomisk redovisning för forskare som ska redovisa forskningsbidragWord
Financial Reporting FormPDF

Återvändarbidrag

Anmälan om utnyttjande av återvändarbidrag för postdoktorstipendiater inom medicin, naturvetenskap och teknikvetenskapWord

Dyrbar vetenskaplig utrustning

Redovisning av upphandling och slutredovisning av dyrbar vetenskaplig utrustningExcel

Denna blankett gäller inte medeldyr utrustning, vid redovisning av sådan används blanketten för ekonomisk redovisning, se längre upp på sidan. Blanketten ska användas både för redovisning av upphandling och slutredovisning.

Godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

AnsökningsblankettPDF

Vetenskaplig slutredogörelse

Slutredovisning av projekt ska ske enligt den tidsram som anges i bidragsbeslutet (kontraktet).

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskaplig slutredovisning av projekt inom humaniora och samhällsvetenskap görs i form av en webbenkät. Maila diarienummer till survey@vr.se för att få tillgång till enkäten.

Konstnärlig forskning och utveckling

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse konstnärlig forskning och utvecklingWord

Medicin och hälsa

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse medicin och hälsaWord

Naturvetenskap och teknikvetenskap

För NT krävs ingen vetenskaplig slutredogörelse, däremot en ekonomisk redovisning. Blankett finns högre upp på denna sida.

Utbildningsvetenskap

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse utbildningsvetenskapWord

Utvecklingsforskning

Vetenskaplig slutredovisning av Projektbidrag (tidigare uforsk) och Swedish Research Links inom utvecklingsforskning görs i form av en webbenkät. Maila till anna.herou@vr.se för att få tillgång till enkäten.

Genusforskning

Blankett för vetenskaplig slutredogörelse GenusforskningPDF

Blanketter för granskare

Arvoden för granskare - personuppgifter

Personuppgifter för svenska granskare med flera som ska få arvode från Vetenskapsrådet.

Personuppgifter (arvoden).Excel

Personuppgifter för utländska granskare med flera som ska får arvode från Vetenskapsrådet (SINK).

Personal Data Form (arvoden till utlandet)Excel  

Utläggsräkning/Reimbursement Form

Utläggsräkning för granskare m.fl. bosatta i Sverige som har haft utlägg som Vetenskapsrådet ska ersätta.Excel

Reimbursement Form (utläggsräkning) including Personal Data Form for reviewers who are non-Swedish residents which have had expenses that will be compensated by the Swedish Research Council.Excel

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-01