Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet arbetar med att finansiera och långsiktigt planera för effektiv forskningsinfrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning. Forskare vid landets universitet och högskolor ska ha tillgång till nationella och internationella forskningsanläggningar, databaser, biobanker, storskaliga beräkningsresurser och annan utrustning av hög kvalitet.

I menyn till vänster kan du läsa mer om våra olika bidragsformer inom forskningsinfrastruktur.

Observera att detta är en kort beskrivning av de villkor som gäller. Fullständig information finns i utlysningstexterna.

Beskrivningen nedan gäller 2014 års utlysning.

Om stödformen

De nationella forskningsinfrastrukturer som får bidrag från Vetenskapsrådet ska vara av brett nationellt intresse och vara en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet. I ansökan om bidrag ska det därför finnas en plan som beskriver hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för andra forskare. Det ska framgå hur potentiella användare löpande ska få information om infrastrukturens möjligheter. Det ska dessutom finnas en plan för hur infrastrukturen ska tillhandålla användarservice så att användare över hela landet kan bedriva forskning utan att själva behöva ha expertkunskaper om uppbyggnad eller användning av infrastrukturen.

För ansökan om ny infrastruktur måste det vara tydligt hur denna relaterar till befintliga infrastrukturer inom området. Om det redan finns en nationell infrastruktur inom området, som är tillgänglig för forskare nationellt, bör samordningen beskrivas så att det framgår hur de olika verksamheterna ska fungera tillsammans organisatoriskt och vetenskapligt och varför det finns behov av en utvidgning av den nationella verksamheten.

Se förteckning över befintliga forskningsinfrastrukturer

Förändringar av Vetenskapsrådets infrastruktur 2014

Vetenskapsrådet ser över formerna för finansiering, organisation och styrning av forskningsinfrastrukturer. Nya infrastrukturer kommer inte att finansieras innan detta arbete är genomfört. Omfattande infrastrukturer vars driftsbidrag eller bidrag till stora databaser löper ut 2014 kommer att förlängas ett år. För övriga infrastrukturer vars driftsbidrag löper ut 2014 finns möjlighet att ansöka om ett års förlängning. Samma sak gäller bidrag till stora databaser. Ansökan om planeringsbidrag och svenskt deltagande i internationella infrastrukturer berörs inte av begränsningarna.

Läs mer om hantering av utlysning inom infrastruktur 2014länk till annan webbplats

Flera bidrag för samma forskningsinfrastruktur

Det är möjligt att söka olika bidragsformer för samma infrastruktur. Det går till exempel att för samma infrastruktur söka bidrag för både dyrbar vetenskaplig utrustning och driftsbidrag. Du lämnar i så fall in en ansökan för respektive bidragsform och det ska tydligt framgå i båda ansökningarna att du söker flera bidragsformer.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-11

Söka detta bidrag

Utlysningar inom infrastruktur öppnar den 26 mars 2015, och stänger den 5 maj.

Här hittar du:

aktuella utlysningarlänk till annan webbplats
stängda utlysningar, vars ansökningsdatum har passeratlänk till annan webbplats


Kriterier för finansiering av infrastruktur

Bidrag kan sökas för finansiering av infrastruktur som i stor utsträckning uppfyller följande kriterier:

  • är av brett nationellt intresse
  • ger förutsättningar för världsledande forskning
  • utnyttjas av ett flertal forskargrupper eller användare med högt kvalificerade forskningsprojekt
  • är så omfattande att enskilda grupper inte kan driva dem på egen hand
  • har en långsiktig planering för vetenskapliga mål, finansiering och utnyttjande
  • är öppna och enkelt tillgängliga för forskare, industri och andra aktörer samt har en plan för tillgängligheten (gäller både utnyttjande av infrastrukturen, tillgång till insamlade data och presentation av resultat)

samt i relevanta fall

  • introducerar ny spetsteknologi.