Forskningsinfrastrukturbidrag

Vetenskapsrådet arbetar med att finansiera och långsiktigt planera för effektiv forskningsinfrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning. Forskare vid landets universitet och högskolor ska ha tillgång till nationella och internationella forskningsanläggningar, databaser, biobanker, storskaliga beräkningsresurser och annan utrustning av hög kvalitet. Läs mer om respektive bidragsform till vänster, fullständig information finns i utlysningstexterna.

Beskrivningen nedan gäller 2015 års utlysning. Fortsättningsvis kommer utlysningar inom forskningsinfrastruktur att ske vartannat år. 

Om stödformen

De nationella forskningsinfrastrukturer som får bidrag från Vetenskapsrådet ska vara av brett nationellt intresse och vara en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet. I ansökan om bidrag ska det därför finnas en plan som beskriver hur infrastrukturen ska göras tillgänglig för andra forskare. Det ska framgå hur potentiella användare löpande ska få information om infrastrukturens möjligheter. Det ska dessutom finnas en plan för hur infrastrukturen ska tillhandhålla användarservice så att användare över hela landet kan bedriva forskning utan att själva behöva ha expertkunskaper om uppbyggnad eller användning av infrastrukturen.

Se förteckning över befintliga forskningsinfrastrukturer

Ny bidragsform

Bidrag till ”Infrastruktur av nationellt intresse” utlyses från och med 2015 och ersätter tidigare bidragsformer inom forskningsinfrastruktur (bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning, driftsbidrag och bidrag till stora databaser). Bidraget kan användas till samordning, utveckling, konstruktion och drift av infrastruktur. 

Förändringar av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Under 2014 har Vetenskapsrådet genomfört en översyn av processerna för prioritering, finansiering och organisation av nationell forskningsinfrastruktur. Syftet med översynen har varit att möjliggöra långsiktig planering av nationell infrastruktur och en tydligare process för prioritering. Ett fokus har också varit vikten för det svenska forskningssystemet att flera aktörer samverkar vid beslut om nya satsningar och ett delat långsiktigt ansvar för finansiering.

Som ett resultat av översynen är utlysningen 2015 begränsad till förnyade anslag till existerande nationella infrastrukturer med driftsbidrag som löper ut 2015 eller 2016 samt till medverkan i internationella infrastrukturer. Därutöver kommer en riktad utlysning för databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata.

I utlysningen 2015 är riktlinjen att ansökan för nationell infrastruktur ska göras av ett konsortium av flera universitet/organisationer och att kostnaderna fördelas lika mellan konsortiet och Vetenskapsrådet. Ansökningar från noder i internationella distribuerade infrastrukturer ska endast söka bidrag till svensk medverkan i internationella infrastrukturer om ansökan gäller medel till den internationella delen av noden. Det kan därför bli aktuellt att inkomma med två ansökningar, en för den svenska respektive den internationella delen. För båda kategorierna ansökningar gäller krav på att budgetering och planering av e-infrastruktur ska inkluderas i ansökan. Utlysningen 2015 utgör första delen i en stegvis implementering av den nya hanteringen av infrastruktur, som sker fram till 2018. 

Läs mer om den nya hanteringen av infrastruktur


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-03-31

Kriterier för finansiering av infrastruktur

Bidrag kan sökas för finansiering av infrastruktur som i stor utsträckning uppfyller följande kriterier:

  • är av brett nationellt intresse
  • ger förutsättningar för världsledande forskning
  • utnyttjas av ett flertal forskargrupper eller användare med högt kvalificerade forskningsprojekt
  • är så omfattande att enskilda grupper inte kan driva dem på egen hand
  • har en långsiktig planering för vetenskapliga mål, finansiering och utnyttjande
  • är öppna och enkelt tillgängliga för forskare, industri och andra aktörer samt har en plan för tillgängligheten (gäller både utnyttjande av infrastrukturen, tillgång till insamlade data och presentation av resultat)

samt i relevanta fall

  • introducerar ny spetsteknologi.