Strategiska forskningsområden

Sommaren 2009 lämnade Vetenskapsrådet, Fas (nuvarande Forte), Formas, Vinnova och Energimyndigheten sin rekommendation om finansieringen av 20 strategiska forskningsområden som regeringen pekat ut i forskningspropositionen, och som ska fördelas direkt till lärosätena.

Regeringen följde myndigheternas rekommendation och tog beslut om forskningsstöd i höstbudgeten 2009.

Tre kriterier var vägledande när regeringen prioriterade de strategiska områdena: forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet, forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället, samt forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet.

Totalt finansieras 43 forskningsmiljöer med 5 270 miljoner kronor under 2010-2014. Medlen, som går till 20 områden, innebär en nivåhöjning under en femårsperiod som år 2012 uppgår till 1,35 miljarder kronor för landets lärosäten. En satsning på 748 miljoner till infrastruktur avsätts under perioden inom ramen för de strategiska satsningarna, vilket innebär 184 miljoner årligen från 2012. Vetenskapsrådet är ansvarig myndighet för tio av de tjugo forskningsområdena.

20 strategiska forskningsområden – 43 forskningsmiljöer

Läs om de forskningsområden som klassades som strategiska forskningsområden i utlysningen. Klicka på varje område för att läsa om de 43 beviljade projekten/forskningsmiljöerna.

Läs mer om 20 strategiska forskningsområden – 43 forskningsmiljöer
Läs om forskningsinfrastruktur i regeringens strategiska satsningar

Uppföljning och utvärdering

Satsningen på 20 strategiska forskningsområden ska följas upp årligen följt av en större utvärdering efter fem år, dvs 2015. Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova och Energimyndigheten har, på uppdrag av regeringen, genomfört uppföljningar av verksamhetsåren 2010-2013.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-04-24