Läs mer om utveckling av webbplats för registerbaserad forskning

Registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att förbättra tillgängligheten till register och underlätta användningen av registeruppgifter i forskning. Just nu pågår utveckling av en webbplats som ska förenkla för forskare att hitta rätt bland alla register.

Forskningsproposition 2016

Inför forskningspropositionen har Vetenskapsrådet lämnat ett eget inspel och ett gemensamt tillsammans med fem andra myndigheter. Rapporten
Vägval för framtidens forskningssystem utgör ett underlag för vårt eget arbete.