Forskningspolitisk proposition 2017-2020

Den 28 november presenterade regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i en forskningspolitisk proposition.

Forskningspropositionen "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" har ett tioårigt perspektiv med särskilt fokus på satsningar fram till 2020.

Regeringen pekar ut tre internationella och två nationella områden som särskilt viktiga:

  • Klimatutmaningen
  • Digitalisering
  • Hälsa- och livsvetenskap (inklusive life science)
  • Att skapa ett hållbart samhällsbyggande
  • Att höja kvaliteten i den svenska skolan

Hur påverkas Vetenskapsrådets forskningsstöd?

Vetenskapsrådets budgettillskott

_2017_

2018_

2019_

2020_

Totalt

Tioårigt nationellt forskningsprogram om migration och integration

10

10

10


30

Tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens


20

5


25

Förstärkning av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap


40


20

60

Förstärkning av datadriven forskning


20

20


40

Förstärkning av biobanker och registerforskning


30

10

10

50

Förstärkning av klinisk forskning

25

5

5

5

40

Stöd till forskning för jämlika villkor


10


10

20

Forskarskolor för ökad forskningsanknytning inom lärarutbildningarna

10

10


70

90

Ökat tillgängliggörande och användande av forskningsinfrastruktur


30

10


40


395

Summorna i tabellen i miljoner svenska kronor

Kommentar från Vetenskapsrådets generaldirektör

–Höjd forskningskvalité och ett ökat nyttogörande av forskningen är självklara mål för alla parter i det svenska forskningssystemet. Det finns en stark koppling mellan dessa mål. Utan framstående grundläggande forskning så missar vi båda målen. Detta är vår utgångspunkt när vi tar hand om de satsningar som regeringens proposition aviserar, säger Sven Stafström.

Läs fler kommentarer om propositionen av Sven Stafström

Vetenskapsrådets uppdrag inför forskningspropositionen

Vetenskapsrådet fick i mars 2015 i uppdrag att ta fram underlag till regeringens forskningspolitik för de kommande tio åren.

Läs Vetenskapsrådets inspel till den forskningspolitiska propositionen

Dessförinnan genomförde Vetenskapsrådet även analyser och kartläggningar över tillståndet för svensk forskning. Slutrapporten utgjorde utgångspunkten för Vetenskapsrådets underlag till forskningspropositionen.

Ladda ned rapporten Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem: Målbild och rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2016-12-30

Forskningspolitisk proposition

Läs propositionen på regeringens webbplats: