Uppdrag och styrande dokument

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. På den här sidan hittar du information om vad som ingår i vårt uppdrag. Du hittar också de grundläggande grundläggande styrdokumenten från regering och riksdag.

På regeringens uppdrag reglerar Vetenskapsrådet vad forskningshuvudmän ska förhålla sig till när de godkänner att ta emot gästforskare samt vad som gäller vid ansökan om etikprövning av forskning som avser människor. Vetenskapsrådets författningssamling.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:

 • fördela medel till forskning,
 • identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra forskningsfinansiärer,
 • arbeta med analys, utvärdering och strategiska frågor som rör forskning och forskningsfinansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv,
 • främja kommunikation mellan forskare inom olika områden, och mellan forskare och det övriga samhället,
 • främja mång- och tvärvetenskaplig forskning,
 • göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv,
 • ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor,
 • sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället,
 • främja genusperspektiv i forskningen,
 • ha ett övergripande ansvar för frågor som rör etiska krav på forskningen,
 • verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i forskarsamhället,
 • öka förståelsen för grundforskningens betydelse i samhället.

Styrande dokument

Instruktion

Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar. Varje myndighet har sin egen instruktion.

Instruktion för Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev

Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.

Regleringsbrev för Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag om Vetenskapsrådet

Lag om Vetenskapsrådet (Svensk författningssamling (SFS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-03-28