Analys, utvärdering och uppföljning

Analyser, utvärderingar och uppföljningar utgör ett viktigt underlag för våra strategier och bedömningar i frågor som rör svensk forskning, forskningspolitik samt utveckling av vår egen verksamhet. Vi samverkar även med andra forskningsfinansiärer kring dessa frågor.

Forskningspolitiska och statistiska analyser

Vetenskapsrådet är, som enda forskningsfinansiär, rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor. Vi utför analyser av frågeställningar som rör finansiering av grundforskning, tvärvetenskaplig forskning och jämställdhet i fördelning av forskningsstöd.

Vi följer den allmänna forskningspolitiska utvecklingen och arbetar kontinuerligt med statistik- och metodutveckling inom området, det sker bland annat genom bibliometriska studier och samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB.

Riktlinjer för användning av bibliometri vid VetenskapsrådetPDF

Utvärderingar av svensk forskning och forskarutbildning

Vi gör kontinuerligt utvärderingar av olika forskningsområden och även forskarutbildning. Utvärderingarna utförs ofta av internationella forskargrupper.  Utvärderingarna bedömer forskningskvalitet och organisation av forskningen inom de universitet och högskolor som erhållit forskningsstöd från oss. Ibland sker utvärderingarna i samarbete med andra forskningsfinansiärer.

Utvärderingarna har flera syften, såsom kontroll av forskningskvalitet och kartläggning av stöd för olika centra och forskningsgrupper. Resultaten utgör underlag för våra beslut om forskningsstöd samt för inriktning och fördelning av framtida forskningsstöd.

Uppföljning av Vetenskapsrådets verksamhet

Vetenskapsrådets egen fördelning av forskningsstöd studeras kontinuerligt, bland annat uppdelad på kön, ålder och forskningsområde.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-09-24