Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering.

Som en del av jämställdhetsarbetet har Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté genomfört en fördjupad studie av könsskillnader i beredningen av forskningsansökningar. Studien består av tre delar: En forskningsöversikt, en kvantitativ och kvalitativ rapport om statistik kring ansökningar och skriftliga bedömningar från de senaste åtta åren, samt en rapport om jämställdhetsobservationer utförda under kommitténs beredningsprocess 2022.

Resultatet visar bland annat att det är fler kvinnliga forskare som söker forskningsmedel än män samtliga år. Den visar också att beviljandegraden för kvinnor ofta är densamma eller lägre än för män. Studien utgör ett viktigt bidrag till utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att skapa en beredningsprocess av högsta kvalitet.

Mer inom samma ämne

  1. Är bedömningen av ansökningar jämställd?

    Vetenskapsrådet har genomfört jämställdhetsobservationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms. Vi använder observationerna för att följa upp vårt eget arbete och säkerställa en jämställd bedömningsprocess.

  2. En jämställd process: En kvalitativ undersökning av bedömningen av forskningsbidragsansökningar 2023

    Under en följd av år har Vetenskapsrådet byggt upp kunskap om hur arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering kan bedrivas. Ett verktyg som myndigheten använder är jämställdhetsobservationer. Observationerna syftar till att ut...

  3. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...