Evenemang

Lärdomar av sju nationella forskningsprogram

Formas, Forte och Vetenskapsrådet bjuder in till ett öppet seminarium för att presentera en övergripande analys och lärdomar från halvtidsutvärderingen av sju nationella forskningsprogram. Under seminariet finns det möjlighet att ställa frågor.

Datum

10 november 2022

Tid

13.00–14.00

Plats

Digitalt, länk skickas ut till anmälda inför mötet.

Arrangörer

Formas, Forte och Vetenskapsrådet

Presentation av en halvtidsutvärdering

Formas, Forte och Vetenskapsrådet har i uppdrag från regeringen att driva 13 nationella forskningsprogram.

De första sju forskningsprogrammen startade 2017 och har nu kommit halvvägs i sina programperioder. De tre ansvariga myndigheterna har låtit utvärdera dessa sju program för att bidra till lärande och fortsatt utveckling. Vi har även låtit göra en sammanfattande analys som ska ge övergripande perspektiv på programmen och deras upplägg.

På det här digitala informationsseminariet presenteras huvudresultaten i den sammanfattande analysen av de övergripande lärdomar som finns att dra utifrån de sju programmens utvärderingar.

Presentationen hålls av utvärderare Erik Arnold, Technopolis Group. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till Erik och representanter från Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Presentationen kommer att hållas på engelska och spelas in.

Vetenskapsrådets ansvarar för två av forskningsprogrammen som omfattas av utvärderingen

Nationellt forskningsprogam om migration och integration

Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

    En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskaps...

  2. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

    Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...

  3. Kommunala insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga

    Rapporten visar på kommunernas centrala roll när de gäller flyktingars försörjningsmöjligheter och kontakter med myndigheter i samband med inträdet på arbetsmarknaden. Rapporten visar också att de insatser som kommunerna erbjuder varierar kraftigt me...