Evenemanget är avslutat

Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampublicering.

Datum

29 maj 2023

Tid

13.00–16.00

Plats

Vetenskapsrådet, Hantverkargatan 11B, Stockholm

Anmälan

Personlig inbjudan via mejl

Runda-bords-samtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

Frågor om etik i praktiknära skolforskning är ständigt aktuella och blir det i synnerhet när forskningen sker i nära samverkan mellan personer vid olika lärosäten och skolhuvudmän. Många frågor och dilemman har inga givna svar.

För att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov behövs en konstruktiv dialog mellan forskare, skolhuvudmän och myndigheter för etikprövning. Vetenskapsrådet har en viktig roll som rådgivare i forskningsetiska frågor, bland annat genom rapporten God forskningssed som nu är under omarbetning.

En bakgrund till det runda-bords-samtal vi nu bjuder in till är den sammanställning av olika frågor och dilemman som uppmärksammats i försöksverksamheten Samverkan kring praktiknära forskning (ULF). Vid samtalet deltar forskare, företrädare för skolhuvudmän, Etikprövningsmyndigheten, Överklagandenämnden för etikprövning ÖNEP och personer vid Vetenskapsrådet som är ansvariga för God forskningssed.

Etiska frågor och dilemman sammanställda av nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten för ULF Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

    En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...

  2. Referenser och citeringar i utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, 2001–2021

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en omfattande kartläggning och analys av referenser och citeringar för utbildningsvetenskaplig forskning i Sve...

  3. Nationellt samråd om utbildningsvetenskaplig forskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett nationellt samråd om utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning. Samrådet sker mot bakgrund av den nyligen publicerade Forskningsöversikten för utbildningsvetenskap 2023.