Evenemanget är avslutat

Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampublicering.

Datum

29 maj 2023

Tid

13.00–16.00

Plats

Vetenskapsrådet, Hantverkargatan 11B, Stockholm

Anmälan

Personlig inbjudan via mejl

Runda-bords-samtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

Frågor om etik i praktiknära skolforskning är ständigt aktuella och blir det i synnerhet när forskningen sker i nära samverkan mellan personer vid olika lärosäten och skolhuvudmän. Många frågor och dilemman har inga givna svar.

För att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov behövs en konstruktiv dialog mellan forskare, skolhuvudmän och myndigheter för etikprövning. Vetenskapsrådet har en viktig roll som rådgivare i forskningsetiska frågor, bland annat genom rapporten God forskningssed som nu är under omarbetning.

En bakgrund till det runda-bords-samtal vi nu bjuder in till är den sammanställning av olika frågor och dilemman som uppmärksammats i försöksverksamheten Samverkan kring praktiknära forskning (ULF). Vid samtalet deltar forskare, företrädare för skolhuvudmän, Etikprövningsmyndigheten, Överklagandenämnden för etikprövning ÖNEP och personer vid Vetenskapsrådet som är ansvariga för God forskningssed.

Etiska frågor och dilemman sammanställda av nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten för ULF Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

    Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

  2. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

    I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

  3. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...