GD kommenterar

GD kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Tre intensiva första månader som generaldirektör

Foto av Katarina Bjelke.

Det har varit tre intensiva första månader på Vetenskapsrådet med många intressanta möten och kontakter både internt och externt i Sverige och internationellt. Min kunskap om Vetenskapsrådets breda roll vad avser forskning har förstärkts och det kvalitativa arbete som utförs inom Vetenskapsrådets alla uppdrag är viktiga för Forskarsverige.

Vetenskapsrådet har en unik roll inom det statliga forskningsfinansieringssystemet genom att främja hög vetenskaplig kvalitet inom alla ämnesområden. Öppna utlysningar, nationell konkurrens samt en sakkunnig, transparent och oberoende bedömning av ansökningar är centralt i vårt arbete.

Forskning ligger till grund för den kunskap och de innovationer som driver på samhällets utveckling, välfärd och näringslivets konkurrenskraft. Det är också med hjälp av forskningen vi kan hitta lösningar på de utmaningar vi står inför, ofta inte omedelbart utan med effekter som måste ses i ett längre perspektiv. Det bevisade inte minst Nobelpristagarna som besökte Stockholm häromveckan. Vikten av grundforskning kan inte nog understrykas i samtliga av de vetenskapliga priserna.

Under hösten har myndigheten beslutat om en mängd nya forskningsprojekt som nu startas. Utöver de närmare 900 forskare som lagt ner mycket tid på att granska ansökningarna är också forskarinflytandet en viktig grundpelare för att garantera att verksamheten är väl förankrad i forskarsamhället och anpassad till forskningens behov. Något som i sin tur bidrar till ökad kvalitet i forskning. Parallellt med att vi kommunicerat bidragsbesluten har vi också gått ut med datum för de flesta av våra utlysningar nästa år, i dagsläget fler än 50 stycken.

Nästa år står också forskningspolitiska frågor i fokus, bland annat med inspel till den kommande forskningspropositionen. Ett viktigt underlag för vårt arbete och våra rekommendationer i inspelet är vår rapport Vägval för framtidens forskningssystem. Den kommer i maj och summerar vad vi anser är nödvändigt för att Sverige ska nå regeringens målsättning att bli en av världens ledande forskningsnationer. För att kunna hålla oss kvar i den absoluta toppen behöver vi värna om de forskarmiljöer och den infrastruktur som vi har i Sverige och ge dem de allra bästa möjligheterna att leverera. Om vi i Sverige verkligen gör det idag behöver man fundera över. Vilka åtgärder behövs för att kunna fortsätta konkurrera i den internationella kontexten? Behöver vi reformera det system som råder idag? Det är frågor som vi i Sverige behöver diskutera och vilken tid är bättre än nu när det snart förbereds för en ny forskningsproposition.

God Jul och Gott Nytt forskningsår!

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskningskommunikation är en viktig del av forskningsprocessen

    Europa investerar stora resurser i att utveckla ny kunskap baserad på forskning. Men för att denna kunskap ska kunna komma till användning måste vi också satsa på att kommunicera den. Forskningen behöver vara öppen, tillgänglig och begriplig för att ...

  2. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

    Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...

  3. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...