GD kommenterar

GD kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

Foto på Katarina Bjelke.

Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Europa, som i sin tur ska stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation inom europeiskt och internationellt samarbete. Vetenskapsrådet var med och tog fram underlaget till denna strategi.

Vi svarade även nyligen på EU-kommissionens offentliga samråd om ramprogrammet. Ett samråd är ett tillfälle att påverka, och det är därför mycket positivt att många svenska aktörer valde att svara.

Vetenskapsrådet lyfte i vårt inspel till exempel att

 • den grundläggande forskningen är avgörande för att bidra till att lösa framtida samhällsutmaningar
 • de samhälleliga utmaningarna är komplexa och att vi behöver samarbeta globalt och multidisciplinärt för att lösa dessa
 • etik, säkerhet och forskningens integritet måste värnas och de globala utmaningarna mötas med ansvarsfull internationalisering
 • samarbete och koordinering inom forskningsinfrastrukturområdet är nödvändigt för att stärka Europas konkurrenskraft.

Att Sverige nu har ordföranderollen i ministerrådet är ett ypperligt tillfälle att ytterligare lyfta för Sverige och Europa viktiga forskningsfrågor. Vi hoppas därför på ett stort engagemang i de aktiviteter som Sverige genomför.

Vetenskapsrådet kommer under ordförandeskapshalvåret att vara särskilt engagerade i frågor rörande forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap, men förstås även i andra för oss relevanta forskningsfrågor.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

  Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

 2. Science Europe: Så kan dialogen mellan forskare och beslutsfattare stärkas

  Mer dialog behövs mellan forskarsamhället och beslutsfattare för att de beslut som fattas ska baseras på vetenskaplig kunskap. I en ny rapport ger Science Europe förslag på hur denna dialog kan stärkas.

 3. Nya riktlinjer för användning av AI inom Europa

  EU-kommissionen har tillsammans med länderna inom European Research Area (ERA) och andra intressenter tagit fram riktlinjer för ansvarsfull användning av generativ AI inom forskning och innovation.