Generaldirektören kommenterar

Generaldirektören kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Akademin – en nödvändig partner i arbetet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar

Foto av Katarina Bjelke.

Den nyligen offentliggjorda utredningen "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar" presenterar flera åtgärder som bör kunna öka antalet kliniska prövningar och antalet patienter som erbjuds deltagande och ingår i prövningarna.

Vetenskapsrådet ser positivt på förslagen om ytterligare finansiering och uppdrag för kliniska prövningar till infrastrukturer såsom biobanker samt en översyn av lagrummen. Vi instämmer i att det behövs en skarpare formulering av ansvaret för klinisk forskning inkluderande kliniska prövningar i hälso- och sjukvårdslagen. Det är också positivt att utredningen lyfter betydelsen av incitament för att genomföra kliniska prövningar.

Kliniska prövningar behövs i hela hälso- och sjukvården, över hela landet. Inte bara ur ett patientperspektiv och för en jämlik vård, utan även för att utveckla hälso- och sjukvårdens personal och implementera nya behandlingar. Här menar vi att förslagen behöver utvecklas för att kunna stimulera detta.

Utredningen föreslår ett nationellt partnerskap med företrädare för life science-industrin och hälso- och sjukvården. Partnerskapet ska samverka för att öka kapaciteten att genomföra främst företagsinitierade kliniska prövningar inom vissa utvalda terapiområden. Bland annat föreslås ett nätverk av prövningsenheter med statligt stöd. Men för att detta partnerskap ska bli framgångsrikt måste lärosäten inkluderas och akademins kunskap och kompetens tillvaratas, något som saknas i förslaget. Vid svenska lärosäten finns forskningsmiljöer i världsklass, med välmeriterade forskare som besitter kompetens inom kliniska prövningar som näringslivet eftertraktar. Tillsammans lockar detta life science-investeringar till Sverige, vilket partnerskapet bör tillvarata. Dessutom bör befintliga nätverk inom olika terapiområden vid lärosäten och inom hälso- och sjukvården nyttjas.

Partnerskapet bör utvecklas från existerande stöd- och infrastrukturer i likhet med vad den tidigare utredningen "Starka tillsammans" föreslog. Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Genom ett långsiktigt utvecklingsarbete har verksamheten utvecklat och implementerat processer för samverkan mellan de berörda aktörerna, vilket kan utnyttjas för att i större omfattning stödja kliniska prövningar. Företagsinitierade och akademiska kliniska prövningar förenas av samma behov och utmaningar. Det föranleder behovet av en gemensam stöd- och infrastruktur för att uppnå synergieffekter. Näringslivet, akademin och hälso- och sjukvården är viktiga parter i denna samverkan. För att förbättra förutsättningarna för kliniska prövningar krävs även långsiktig och ansvarsfull finansiering, liksom samsyn av resursfördelning.

Vetenskapsrådet efterfrågar också ett förtydligande kring hur utredningens förslag är anpassade till tillämpliga statsstödsregler.

Med anledning av den utvecklingspotential som finns i utredningens förslag uppmuntrar vi att den remitteras. Det finns många som kan och vill bidra till bättre förutsättningar för kliniska prövningar i Sverige. Låt oss göra det tillsammans!

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Forskning och innovation för framtiden – så rustar vi Sverige i en osäker värld

    De komplexa, globala utmaningar Sverige står inför ställer krav både på att åstadkomma excellent forskning och på att snabbt kunna omvandla forskning till praktisk användning. Välkommen till ett seminarium i Almedalen om forsknings- och innovationspo...

  2. Så kan vi möta forskningens behov av forskningsinfrastruktur

    För att Sverige ska fortsätta vara en internationellt konkurrenskraftig forskningsnation behövs satsningar på forskningsinfrastruktur. I Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 lyfter vi fram nio rekommendationer för att möta såväl...

  3. Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023

    Vetenskapsrådets guide till forskningsinfrastrukturen 2023 är en plan för hur forskare inom akademi, offentlig sektor och industri ska få tillgång till den mest kvalificerade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder. Forskningsinfrastr...