VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

"Behovet av ny kunskap om covid-19 kräver forskningssatsningar"

Vårt samhälle befinner sig i en mycket svår situation orsakad av coronapandemin. Ny kunskap om hur samhället ska agera för att hantera pandemin är absolut nödvändig och kräver både kortsiktiga och långsiktiga forsknings- och innovationsinsatser, skriver generaldirektör Sven Stafström.

Sven Stafström

Fotograf: Johanna Hanno

Mycket av det som görs idag för att mildra effekterna av SARS-CoV-2 utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet – investeringar i forskning och innovation har gett oss en gedigen bas att utgå från. Ytterligare specifik kunskap är dock absolut nödvändig. I det akuta läge vi befinner oss i gäller det att hitta effektiva antivirala läkemedel och vaccin samt att öka kunskapen om hur smittspridningen går till. Stora forsknings- och innovationsinsatser görs nu i Sverige och över hela världen. Tillsammans med vår omvärld ska vi göra allt vi kan för att pandemin ska kunna hanteras och samhället återigen stabiliseras.

Vetenskapsrådet anpassar verksamheten till följd av coronapandemin

Som många andra arbetar vår personal hemifrån och möten hålls i stort sett uteslutande digitalt. Vi använder samma plattform som många andra inom akademin, Zoom, som tillhandahålls av vår avdelning Sunet. Där arbetar man nu hårt med att se till att samtliga universitet och högskolor i Sverige ska kunna bedriva sin verksamhet på distans.

Vårt fokus är att få verksamheten att fungera på ibland nya digitala sätt, men samtidigt har vi förståelse för att sökande, bidragsmottagare och granskare befinner sig i en situation som kan försvåra arbetet med ansökningar, forskning och beredning. Hittills har vi flyttat fram några stängningsdatum för ansökningar och slutdatum för återrapporteringar samt gjort det möjligt att förlänga dispositionstid för bidrag. Vi kommer också inom kort att fatta beslut om vi ska hålla beredningsgruppsmöten i augusti-september på vanligt sätt eller om dessa möten ska vara digitala.

Nu krävs omedelbara forskningssatsningar

Det akuta behovet av ny kunskap som uppstått till följd av spridningen av SARS-CoV-2 kräver dock omedelbara forskningssatsningar. Vi har sett att en mindre del av de projekt vi finansierar har fångat upp de behov av ny kunskap som den pågående pandemin kräver. Detsamma gäller för de som söker finansiering från oss i årets utlysning.

Därför behöver Vetenskapsrådet nu agera vid sidan av vår ordinarie långsiktiga finansieringsstrategi.

  • Vi uppmuntrar och underlättar för forskare som har finansiering från Vetenskapsrådet att tillfälligt ställa om sin forskning för att bidra till ökad kunskap om pandemin.
  • Vi stödjer och deltar i utformning av ett flertal internationella initiativ där svenska forskare bidrar med viktig kompetens.
  • Vi utvecklar och till viss del omprioriterar i våra pågående uppdrag om att samordna insatser för att göra forskningsdata öppet tillgängliga samt att göra registerdata tillgängliga för forskning. De gör att vi har unika möjligheter att verka för att svenska data kan ingå i ett europeiskt samordningsprojekt för data relaterat till den pågående pandemin.

Högre ambitionsnivå på sikt

Vi behöver också höja ambitionsnivån på längre sikt. Vårt ämnesråd för medicin och hälsa har därför beslutat att avsätta 20 miljoner per år för en mer långsiktig satsning fram till år 2024. Det utgör en bra grund för en satsning, men jag vill betona att om den forskningskapacitet som finns i Sverige ska kunna utnyttjas på bästa sätt behövs det en betydligt större budget än så och att nya medel skjuts till. Vi hoppas att inom kort kunna informera om utlysningar som kan komma ifråga när det gäller detta.

Samtidigt som vi tar dessa initiativ kopplade till den pågående pandemin vill jag även poängtera hur viktigt det är att vi nu fortsätter att ge ett brett stöd till den fria forskarinitierade forskningen och till den forskningsinfrastruktur som är central för att åstadkomma forskningsgenombrott. Det är endast med en bred kunskapsbas som vi kan stå emot och hantera de globala utmaningar vi ser idag och dem vi inte ens vet ska komma.

Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  2. Årsredovisning 2023

  3. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.