Nyhet

Nyhet

Publicerad den 12 maj 2020

Uppdaterad den 14 maj 2020

Nya utlysningar inom virusforskning

Det saknas fortfarande mycket kunskap om coronaviruset. Under maj och juni öppnar därför flera utlysningar som är inriktade på virusforskning.

19 maj: Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Utlysningen vänder sig till forskare som är projektledare för ett beviljat bidrag från Vetenskapsrådet eller Forte, som ännu inte avslutats. Fokus ligger på forskning som kan dämpa utbredningen och effekterna av den pågående coronapandemin, men också på forskning som syftar till att förhindra framtida pandemier. Det kan till exempel handla om medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, vaccin, diagnostik, smittmekanismer och patogenes för covid-19. Det kan också gälla datadriven forskning och frågeställningar som rör epidemiologi och folkhälsa kopplad till covid-19. Utlysningen vänder sig till forskare från flera olika ämnesområden.

– Det saknas fortfarande mycket kunskap om coronaviruset och covid-19. Därför är det viktigt att forskning inriktas på att så snabbt som möjligt hitta svaren på angelägna frågor. Forskningen som får stöd i denna utlysning ska generera tillförlitliga och implementerbara resultat redan under den tid bidraget används, det vill säga senast 31 december 2021. Det är inget vi normalt kräver men tyvärr nödvändigt i det läge vi nu befinner oss i, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Medlen till utlysningen kommer från den satsning på forskning om coronaviruset som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2020. Budgetram planeras vara cirka 30 miljoner kronor.

Utlysningen är öppen 19 maj–2 juni.

Läs mer om utlysningen Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19


10 juni: Karriärstöd för forskning inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd

Utlysningarna av internationell postdok, etableringsbidrag samt konsolideringsbidrag vänder sig till forskare som befinner sig i början av sin karriär. Dessa tre utlysningar har ett gemensamt fokus på forskning om virus och sjukdomstillstånd som orsakas av virus.
Utlysningarna har sin grund i Vetenskapsrådets beslut att stärka den grundläggande virusforskningen med 100 miljoner kronor under åren 2020–2024.

– För att öka kunskapen om virus i syfte att rusta oss bättre inför kommande pandemier gör vi denna långsiktiga satsning med målet att bygga upp en ökad kunskapsbas och att säkra kompetensförsörjning av framtidens forskningsledare, säger Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Utlysningarna är öppna 10 juni–25 augusti.

Läs mer om utlysningen av internationell postdok

Läs mer om utlysningen av etableringsbidrag

Läs mer om utlysningen av konsolideringsbidrag


10 juni: Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Sydkorea och Sverige

Den här utlysningen gör det möjligt för forskare i Sverige att samarbeta med forskare i Sydkorea kring covid-19-relaterade frågor.

Utlysningen öppnar 10 juni och ansökan ska lämnas in både till NRF i Sydkorea och till Vetenskapsrådet via Prisma. Sista ansökningsdag för konsortieansökan till NRF är 18 augusti och 25 augusti för den svenska projektledarens ansökan i Prisma.

Läs mer om utlysningen Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Sydkorea och Sverige


Nordforsk: Nordic Health Data Research Projects on Covid-19

Forskare från Norden, Estland och Lettland ska i samarbete ta fram ny kunskap som kan bidra till att bekämpa coronapandemin genom att använda befintlig hälsodata.
Vetenskapsrådet finansierar utlysningen med 18 miljoner kronor. Utlysningen är öppen 14 maj–16 juni.

Till utlysningen på Nordforsks webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 12 maj 2020

Uppdaterad den 14 maj 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

    Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  2. Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

    Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...

  3. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...