Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

Utlysningen var öppen under två veckor och stängde 2 juni. Det var ett högt söktryck med 255 ansökningar som ett 30-tal internationella forskare med expertis inom området har bedömt. Av dessa beviljas 23 medel, vilket ger en beviljandegrad på 9 procent. Drygt 33 miljoner fördelas på projekten under 2020.

- Vi är glada över att möjliggöra forskning som snabbt kan komma till användning för att öka kunskapen om, och mildra effekterna av covid-19. Det stora antalet högkvalitativa ansökningar visar hur viktigt det är med en bra grundläggande virusforskning som snabbt går att ställa om när nya virus dyker upp, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Bidraget börjar betalas ut i augusti och forskningen som fått stöd ska generera tillförlitliga och implementerbara resultat redan under den tid bidraget används, det vill säga senast 31 december 2021.

30 miljoner kronor kommer från den satsning på forskning om coronaviruset som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2020. Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet har tillfört ytterligare drygt 3 miljoner kronor till utlysningen.

Om utlysningen

Utlysningen vände sig till forskare som är projektledare för ett beviljat bidrag från Vetenskapsrådet eller Forte, som ännu inte avslutats.

Fokus ligger på forskning som kan dämpa utbredningen och effekterna av den pågående coronapandemin, men också på forskning som syftar till att förhindra framtida pandemier. Det kan till exempel handla om medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, vaccin, diagnostik, smittmekanismer och patogenes för covid-19. Det kan också gälla datadriven forskning och frågeställningar som rör epidemiologi och folkhälsa kopplad till covid-19.

Till den stängda utlysningen

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.