Nyhet

Nyhet

Publicerad den 03 juli 2020

Uppdaterad den 03 juli 2020

33 miljoner till forskning om coronavirus och covid-19

Vetenskapsrådet har fattat beslut i utlysningen av projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19. Totalt 23 forskare får dela på 33 miljoner kronor under 2020.

Utlysningen var öppen under två veckor och stängde 2 juni. Det var ett högt söktryck med 255 ansökningar som ett 30-tal internationella forskare med expertis inom området har bedömt. Av dessa beviljas 23 medel, vilket ger en beviljandegrad på 9 procent. Drygt 33 miljoner fördelas på projekten under 2020.

- Vi är glada över att möjliggöra forskning som snabbt kan komma till användning för att öka kunskapen om, och mildra effekterna av covid-19. Det stora antalet högkvalitativa ansökningar visar hur viktigt det är med en bra grundläggande virusforskning som snabbt går att ställa om när nya virus dyker upp, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Bidraget börjar betalas ut i augusti och forskningen som fått stöd ska generera tillförlitliga och implementerbara resultat redan under den tid bidraget används, det vill säga senast 31 december 2021.

30 miljoner kronor kommer från den satsning på forskning om coronaviruset som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2020. Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet har tillfört ytterligare drygt 3 miljoner kronor till utlysningen.

Om utlysningen

Utlysningen vände sig till forskare som är projektledare för ett beviljat bidrag från Vetenskapsrådet eller Forte, som ännu inte avslutats.

Fokus ligger på forskning som kan dämpa utbredningen och effekterna av den pågående coronapandemin, men också på forskning som syftar till att förhindra framtida pandemier. Det kan till exempel handla om medicintekniska produkter, behandlingsmetoder, läkemedel, vaccin, diagnostik, smittmekanismer och patogenes för covid-19. Det kan också gälla datadriven forskning och frågeställningar som rör epidemiologi och folkhälsa kopplad till covid-19.

Till den stängda utlysningen

Publicerad den 03 juli 2020

Uppdaterad den 03 juli 2020

Pdf / Utskrift

Kontakt

Mer inom samma ämne

  1. EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

    Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

  2. Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

    Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer fö...

  3. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

    Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...