Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya satsningar i forskningspropositionen som rör Vetenskapsrådet

I forskningspropositionen för åren 2021–2024 föreslår regeringen stora satsningar på forskning. För Vetenskapsrådets del handlar det bland annat om förstärkningar av forskningsinfrastruktur, den fria forskningen och satsningar inom ett antal utpekade forskningsområden.

Sex nya tioåriga nationella forskningsprogram inrättas. Vetenskapsrådet ska ansvara för fyra av dem: virus och pandemier, digitaliseringens konsekvenser, brottslighet och segregation. Utöver detta vill regeringen göra ytterligare forskningssatsningar inom olika områden.

–Jag tycker det är en både insiktsfull och omfattande proposition som har lagts fram, med en tydlig satsning på forskning för samhällets utveckling, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Speciellt glad är han över det ökade stödet till forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet länge lyft som prioriterat.

–Att regeringen nu också lyfter fram fri forskning som en viktig del av forskningsstödet är också glädjande. Vi får här ett tillskott som i praktiken innebär att cirka 200 fler projekt, där forskarna själva valt forskningsfråga, kan beviljas stöd när vi nått slutet av perioden. Satsningen på ett nytt nationellt forskningsprogram om virus och pandemier är också viktig och i linje med vårt önskemål om en fortsättning på förra årets regeringsuppdrag kring coronapandemin, men i breddad form. Här har pandemin visat på betydelsen av forskning, både för existerande samhällsutmaningar men också för att ha en beredskap för kommande utmaningar.

Regeringen föreslår en ram för nya satsningar på drygt 1,1 miljarder kronor per år 2021–2024. Se nedan hur medlen är fördelade. Utöver ökade forskningsmedel finns även förslag på andra uppdrag till Vetenskapsrådet i propositionen.

Satsningar för att värna den fria forskningen
Satsningar (i miljoner kronor)2021202220232024
Forskarskolor humaniora och samhällsvetenskap0303030
Bildningslyft – en förstärkning av humaniora20202020
Fri forskning404080215

Excellenscentrum

40

40

40

140


Förstärkning av forskningsinfrastruktur

Satsningar (i miljoner kronor)

2021

2022

2023

2024

Forskningsinfrastruktur

400

450

450

450

ESS

340

225

120

120


MAX IV

Inom ramen för Vetenskapsrådets forskningsanslag ska 50 miljoner kronor avsättas 2021, 55 miljoner kronor 2022, 70 miljoner kronor 2023 och 80 miljoner kronor 2024.

Forskningsfartyget Oden

Vetenskapsrådets ska inom ramen för Vetenskapsrådets forskningsanslag avsätta 17 miljoner kronor per år 2021–2024 till forskningsartyget Oden.

Hälsa och välfärd

Satsningar (i miljoner kronor)

2021

2022

2023

2024

Forskningskompetens inom primärvården

35

35

60

60

Precisionsmedicin

30

30

45

45

Hälsodata

10

10

10

10

Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

100

100

100

100

Satsning på psykiatriforskning

30

30

30

30

Regeringen föreslår även att Vetenskapsrådet inom befintlig ram ska avsätta 75 miljoner per år i fyra år till det nationella forskningsprogrammet för antibiotikaresistens.

Digitalisering

Satsningar (i miljoner kronor)

2021

2022

2023

2024

Nationellt forskningsprogram om digitaliseringens konsekvenser

0

10

40

40

Cyber- och informationssäkerhet

5

15

35

35


Kompetensförsörjning och arbetsliv

Satsningar (i miljoner kronor)

2021

2022

2023

2024

Forskarskolor lärarutbildning

35

40

50

50

Forskarskolor vårdutbildning

0

55

65

65


Demokratiskt och starkt samhälle

Satsningar (i miljoner kronor)

2021

2022

2023

2024

Nationellt forskningsprogram om brottslighet

10

24

45

45

Nationellt forskningsprogram om segregation

10

10

10*

10*

Säkra samhällen

25

30

55

55

Konstnärlig forskning

10

10

15

15

* Befintliga medel från Vetenskapsrådets forskningsanslag på 20 miljoner för forskning om jämlika villkor förs över till detta program från och med 2023.

Vetenskapsrådets podd För en klokare värld

Röster om forskningspropositionen i Vetenskapsrådets podd


Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström diskuterar innehållet i forskningspropostionen tillsammans med Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, i Vetenskapsrådets nya podd: För en klokare värld.

Lyssna på avsnittet på Spotify Länk till annan webbplats.

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskning.se – för nyheter och kommunikation om forskning

    Forskning.se förmedlar nyheter om forskning från svenska lärosäten, forskningsinstitut och forskande organisationer. Vetenskapsrådet samordnar utvecklingen av forskning.se och redaktionen finns hos oss.

  2. Nytt forskningssamarbete med USA inom bland annat 6G, kvantteknologi och cancer

    Vetenskapsrådet och Vinnova har tecknat en femårig avsiktsförklaring med amerikanska National Science Foundation (NSF), som ska underlätta forsknings- och innovationssamarbeten mellan Sverige och USA.

  3. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.