Nyhet

Nyhet

Publicerad den 25 januari 2021

Uppdaterad den 26 januari 2021

Ny indelning av beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Från och med 2021 gör vi en ny indelning av beredningsgrupperna inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Syftet är att få en jämnare fördelning av ansökningar mellan dem.

– Skillnaden mellan hur många ansökningar de olika beredningsgrupperna ansvarade för hade blivit så stor att det blivit ett problem, säger Dag Hanstorp som är ordförande vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Medan vissa av de 19 beredningsgrupperna hade hand om väldigt många ansökningar, fanns det också grupper som hade förhållandevis få, förklarar han.

– Även om en grupp bestod av många ledamöter blev arbetsbelastningen på varje ledamot stor, och tiden för beredningsgruppens sammanträde blev mycket omfattande. I de små grupperna var problemet istället att ansökningarna var för få; det blev stora variationer från år till år.

Det övergripande målet med den översyn som Vetenskapsrådet nu har gjort var att ompröva fördelningen av forskningsämnen mellan beredningsgrupperna för att utjämna arbetsbelastningen. Den tidigare indelningen var från 2012.

– Sedan dess har vissa forskningsområden tillkommit, andra har blivit större eller mindre. Vi behöver anpassa vår beredningsstruktur efter detta för att kvaliteten i den vetenskapliga bedömningen ska bibehållas.

Så gick processen till

Processen att ta fram en ny beredningsorganisation inleddes med att ämnesrådet konsulterade ordförande i nuvarande och tidigare beredningsgrupper. Baserat på deras input och detaljerad ansökningsstatistik från några år tillbaka togs ett första förslag fram.

– Sedan skickade vi ut en enkät till alla som sökt bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap under de senaste fyra åren – ungefär 4 000 personer. Vi fick 2464 svar, som gav oss en uppfattning om hur ansökningarna skulle fördela sig mellan de nya beredningsgrupperna. Målet är 80-100 ansökningar per grupp, säger Dag Hanstorp.

Baserat på enkätsvaren reviderades förslaget och stämdes av på nytt med ordförandena i beredningsgrupperna.

Lista över varje grupps ansvarsområden

Mattias Marklund, som är ny huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap från och med december, ser den nya gruppindelningen som en del av Vetenskapsrådets kvalitetssäkring och en viktig del i processen att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Varje grupp beskrivs med en kort text och en lista över de huvudsakliga ansvarsområdena. Mattias Marklund understryker vikten av att de som söker tar del av denna information.

– Det ger vägledning till forskarna att hitta den grupp som kan ge en optimal bedömning.

De listade ansvarsområdena är inte ett försök till en fullständig vetenskaplig klassificering och återspeglar inte heller en prioritering av forskningsområden.

– Som alltid kommer vissa ansökningar att hamna på gränsen mellan beredningsgrupperna och vissa forskningsområden är relevanta för fler än en grupp. Vissa områden ingår också i flera grupper. Vi rekommenderar dig som söker att välja den beredningsgrupp som bäst representerar din ansökans huvudsakliga vetenskapliga inriktning, säger Mattias Marklund.

Här hittar du alla beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Publicerad den 25 januari 2021

Uppdaterad den 26 januari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Debatt: Så ska Vetenskapsrådet åtgärda snedfördelningen inom astrofysik

    Kvinnor har signifikant lägre beviljandegrad än män inom astrofysik. Det visar en undersökning av hur forskningsmedlen fördelats mellan könen. Nu vidtar Vetenskapsrådet en rad åtgärder för att komma tillrätta med obalansen, skriver Vetenskapsrådets ä...

  3. A Revision of the Review Panels within Natural and Engineering Sciences

    I rapporten beskrivs den nya indelning av beredningsgrupperna inom naturvetenskap och teknikvetenskap som gäller från och med 2021, men även anledningen till att ändringarna genomfördes samt processen bakom dem. Syftet med den nya strukturen är att ...