Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Ny indelning av beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Från och med 2021 gör vi en ny indelning av beredningsgrupperna inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Syftet är att få en jämnare fördelning av ansökningar mellan dem.

– Skillnaden mellan hur många ansökningar de olika beredningsgrupperna ansvarade för hade blivit så stor att det blivit ett problem, säger Dag Hanstorp som är ordförande vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Medan vissa av de 19 beredningsgrupperna hade hand om väldigt många ansökningar, fanns det också grupper som hade förhållandevis få, förklarar han.

– Även om en grupp bestod av många ledamöter blev arbetsbelastningen på varje ledamot stor, och tiden för beredningsgruppens sammanträde blev mycket omfattande. I de små grupperna var problemet istället att ansökningarna var för få; det blev stora variationer från år till år.

Det övergripande målet med den översyn som Vetenskapsrådet nu har gjort var att ompröva fördelningen av forskningsämnen mellan beredningsgrupperna för att utjämna arbetsbelastningen. Den tidigare indelningen var från 2012.

– Sedan dess har vissa forskningsområden tillkommit, andra har blivit större eller mindre. Vi behöver anpassa vår beredningsstruktur efter detta för att kvaliteten i den vetenskapliga bedömningen ska bibehållas.

Så gick processen till

Processen att ta fram en ny beredningsorganisation inleddes med att ämnesrådet konsulterade ordförande i nuvarande och tidigare beredningsgrupper. Baserat på deras input och detaljerad ansökningsstatistik från några år tillbaka togs ett första förslag fram.

– Sedan skickade vi ut en enkät till alla som sökt bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap under de senaste fyra åren – ungefär 4 000 personer. Vi fick 2464 svar, som gav oss en uppfattning om hur ansökningarna skulle fördela sig mellan de nya beredningsgrupperna. Målet är 80-100 ansökningar per grupp, säger Dag Hanstorp.

Baserat på enkätsvaren reviderades förslaget och stämdes av på nytt med ordförandena i beredningsgrupperna.

Lista över varje grupps ansvarsområden

Mattias Marklund, som är ny huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap från och med december, ser den nya gruppindelningen som en del av Vetenskapsrådets kvalitetssäkring och en viktig del i processen att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Varje grupp beskrivs med en kort text och en lista över de huvudsakliga ansvarsområdena. Mattias Marklund understryker vikten av att de som söker tar del av denna information.

– Det ger vägledning till forskarna att hitta den grupp som kan ge en optimal bedömning.

De listade ansvarsområdena är inte ett försök till en fullständig vetenskaplig klassificering och återspeglar inte heller en prioritering av forskningsområden.

– Som alltid kommer vissa ansökningar att hamna på gränsen mellan beredningsgrupperna och vissa forskningsområden är relevanta för fler än en grupp. Vissa områden ingår också i flera grupper. Vi rekommenderar dig som söker att välja den beredningsgrupp som bäst representerar din ansökans huvudsakliga vetenskapliga inriktning, säger Mattias Marklund.

Här hittar du alla beredningsgrupper inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Nästan åtta miljarder till forskning under 2021

    Den forskning Vetenskapsrådet finansierar har en oerhörd bredd. För att ge en fingervisning om bredden har vi lyft fram några exempel av de nästan 1000 forskningsbidrag som vi beviljat i år. Under 2021 har vi också utökat vårt stöd till forskningsinf...

  2. Exempel på forskning vi finansierar

    Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsrområden. Här ger vi exempel på forskningsprojekt inom de olika områdena – projekten beviljades bidrag under hösten 2021.

  3. Datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar 2022

    Nu har vi datum klara för 40 av våra utlysningar nästa år. Många av utlysningarna är återkommande, men några gör vi för första gången. Se nyheter i listan nedan. Fler utlysningar tillkommer.