Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning?

Det är frågan för en ny studie om jämställdheten bland forskare i Sverige som Vetenskapsrådet kommer att genomföra under 2021. Idag skickas en enkät ut till cirka 4800 forskare med frågor om deras arbetssituation.

Olika hypoteser ur den vetenskapliga litteraturen om bristande jämställdhet ska testas mot nya data från Statistiska centralbyrån, SCB, för att undersöka om det finns tydliga könsmönster och vilka förklaringar som kan ligga bakom eventuella skillnader. En viktig komponent i studien är en enkätundersökning som idag skickas ut till cirka 4800 forskare med frågor om deras arbetssituation.

–Vi hoppas kunna få svar på frågor som vi inte kan besvara via statistiken, som till exempel vilka faktorer som påverkar kvinnors och mäns möjligheter att ägna sig åt forskning inom ramen för sin anställning i högskolan, säger Stina Gerdes Barriere, projektledare för analysarbetet.

I enkäten finns frågor om hur forskarna ser på sina förutsättningar att arbeta som forskare och lärare. Frågorna handlar om arbetsmiljö, tillgång till externa forskningsmedel, mentorskap med mera. En annan fråga är hur karriären har utvecklats för forskare som sökt ett forskningsbidrag från Vetenskapsrådet under "etableringsfasen”, det vill säga som nydisputerad forskare. Uppfyller bidragsformerna som riktar sig till unga forskare sitt syfte? Fungerar de lika bra för kvinnor som för män?

Svaren från enkäten ska analyseras tillsammans med data från SCB och Vetenskapsrådet samt intervjuer och litteratur på området.

Resultaten från jämställdhetsstudien beräknas vara klara i början av sommaren. De kommer då att sammanställas i en rapport och diskuteras på ett webbinarium som är öppet för alla som är intresserade.

Enkäten som skickas ut idag riktar sig till forskare som har disputerat tidigast 2009 och som har sökt Vetenskapsrådets projektbidrag eller de bidrag som särskilt riktar sig till forskare i etableringsfasen. Sista svarsdag är 12 februari 2021.

Har du frågor om studien? Kontakta VRjamstEnkat@vr.se 

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

    I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

  2. Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

    Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010 och synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare –...

  3. Nya internationella rekommendationer ska främja jämställdhet och mångfald

    Det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har publicerat rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har lett arbetet.