Nyhet

Nyhet

Publicerad den 15 februari 2021

Uppdaterad den 15 februari 2021

Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna utlysa medlen, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Uppföljningsstudier av vaccin är viktiga för att öka kunskapen om till exempel effekt och säkerhet. Vetenskapsrådet arbetar för närvarande med att hitta former för att så snabbt som möjligt kunna finansiera större uppföljningsstudier av covid-19-vacciner med bred nationell förankring.

– Vi tittar nu på hur vi bäst utför detta uppdrag och hur en kommande utlysning ska se ut. En viktig aspekt är att studierna tar hänsyn till de kunskapsbehov som identifieras av regioner, kommuner och relevanta myndigheter. Det finns också ett stort behov av att bygga upp en nationell infrastruktur för studierna. Det kan till exempel innebära att knyta samman olika register och datakällor, att skapa en struktur för provinsamling och att utveckla digitala samtycken, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet.

50 miljoner till forskning om långtidscovid

Många personer har symptom under lång tid efter genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symptom efter covid 19-sjukdom med 50 miljoner kronor.

– Behovet av forskning och ny kunskap är stort och vi arbetar för att så snabbt som möjligt utlysa dessa medel. Vi för dialog med bland andra Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, som nu genomför ett projekt kring prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19, säger Madeleine Durbeej-Hjalt.

 

Läs uppdragen i sin helhet på regeringens webbplats:

Publicerad den 15 februari 2021

Uppdaterad den 15 februari 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Debatt: Att respektera andra forskare hör till god forskningssed

    Att på vetenskaplig grund ifrågasätta resultat ska inte blandas ihop med diskussionen om vilka vägval som bör göras i ljuset av resultaten. För att få ett sunt debattklimat forskare emellan behövs en större medvetenhet om skillnaden mellan dessa båda...

  2. Den svenska covid-19-dataportalen växer

    Sverige var först i Europa med att lansera en nationell dataportal för forskning om covid-19. Portalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. Scilifelab ...

  3. Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden on corona and virus research