Nyhet

Nyhet

Publicerad den 08 april 2021

Uppdaterad den 08 april 2021

Kliniska studier under pandemin – bättre samordning och mer tid för forskning behövs

Säkerställ att kliniskt verksam personal får mer tid att forska och skapa ekonomiska incitament som främjar infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning. Det är några av Vetenskapsrådets åtta rekommendationer för att öka Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under normala förhållanden och i krissituationer.

I en ny rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I uppdraget ingick att analysera Sveriges kapacitet att i krissituationer och med kort varsel genomföra kliniska studier i syfte att förbättra vården för drabbade patienter.

Analysen visar bland annat att det under den pågående pandemin varit svårt att samordna forskning och prioritera forskningsfrågor, såväl inom som mellan regioner. Det framgår också att forskningsstödjande infrastrukturer behöver finnas tillgängliga och vara väl etablerade för att angelägen forskning ska kunna genomföras med kort varsel.

– Det vi ser är att de rutiner och samarbeten som fungerar i normala fall även har fungerat under pandemin. Det som saknades redan före pandemin har däremot visat sig svårt att skapa med kort varsel, säger Madeleine Durbeej-Hjaalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet anser därför att åtgärder bör inriktas på att bygga upp ett väl fungerande system för kliniska studier överlag, kompletterat med specifika funktioner som behövs i krissituationer.

Rapporten innehåller även statistik över de covid-19-relaterade kliniska studier som Etikprövningsmyndigheten godkänt under pandemin. Här finns exempelvis information om geografisk fördelning och beräknade projekttider för den forskning som planerats.

Vetenskapsrådets åtta rekommendationer

 • Skapa ekonomiska incitament och upprätta en nationell överenskommelse mellan staten och hälso- och sjukvårdshuvudmännen för att främja infrastruktur, kompetensförsörjning och nationell samordning inom klinisk forskning.
 • Utöka Vetenskapsrådets resurser för nationell samordning inom Kliniska Studier Sverige, i syfte att förstärka samverkan mellan regionerna samt utveckla och implementera fler stödjande verktyg och processer.
 • Utöka stödet för att bygga upp forskningskapacitet, öka forsknings­kompetensen och bygga forskningsnätverk och infrastrukturer i primärvården.
 • Säkerställ att kliniskt verksam personal i större utsträckning får tid avsatt för forskning.
 • Ge Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket i uppdrag att bidra med nationell statistik genom att tillgängliggöra data inom sina verksamhetsområden.
 • Säkerställ att regionerna följer upp studier för att möjliggöra nationella sammanställningar av pågående och avslutade studier.
 • Ge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i uppdrag att vid en krissituation löpande kvalitetsgranska och sammanställa vetenskaplig litteratur inom det aktuella området.
 • Ge Life science-kontoret i uppdrag att utveckla processer för att vid en krissituation snabbt kunna inrätta ett vetenskapligt råd som ansvarar för att samordna forskningsinsatser och prioritera kliniska studier nationellt.

Publicerad den 08 april 2021

Uppdaterad den 08 april 2021

Mer inom samma ämne

 1. EU-kommissionen utlyser snabba medel för forskning om nya varianter av coronaviruset

  Mer kunskap om nya varianter av coronaviruset behövs och det snabbt. EU-kommissionen avsätter därför 123 miljoner euro från Horisont Europa till fyra utlysningar med fokus på covid-19 och nya varianter av coronaviruset. Sista ansökningsdatum för samt...

 2. Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin

  Rapport av uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige I denna rapport slutredovisas det regeringsuppdrag som Vetenskapsrådet fick i april 2020 om att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska Studier Sverige. I upp...

 3. Kommittén för kliniska studier avvecklas

  Hösten 2020 gjorde Vetenskapsrådet en översyn av myndighetens två kommittéer inom klinisk forskning. Översynen resulterade i ett antal rekommendationer till regeringen, bland annat att kommittén för kliniska studier bör avvecklas, vilket vi nu har få...