Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Stort intresse för att diskutera kommunikationsinslag i forskarutbildningen

Vetenskapsrådets dialogmöte 29 april om kommunikationens plats i svensk forskarutbildning lockade deltagare från flera lärosäten och organisationer – från kursansvariga till doktorander inom olika forskningsområden. Under mötet presenterades tankar kring ett nytt kursutbud som en expertgrupp håller på att ta fram.

Idag är kommunikationsträning inte någon naturlig del av forskarutbildningen i Sverige, även om flera lärosäten erbjuder kurser och coachning i skrivande och medieträning. En expertgrupp med kommunikatörer och forskare från olika lärosäten och forskningsfält arbetar därför med att ta fram ett förslag till svenska lärosäten om hur doktorander under utbildningen ska få reflektera och träna mer på att kommunicera sin forskning. Målet är ett nationellt kursutbud om forskningskommunikation.

Under dialogmötet fick deltagarna chans att lämna synpunkter på expertgruppens tankar om ett kursutbud i tre steg:

 • Forskningen och forskaren i samhället
 • Forskningskommunikation i teorin
 • Kommunikativa färdigheter

Nytt kursutbud ska testas i en pilot hösten 2021

Upplägget ska i ett första steg testas i en pilotkurs på Örebro universitet under hösten 2021. Sara Arvidson och Magnus Boström berättade om pilotkursen på 7,5 högskolepoäng som en arbetsgrupp vid Örebro universitet just nu arbetar med att ta fram. Doktoranderna kommer att få använda sig av egen, pågående forskning och kursen kommer att få besök av forskare både från Örebro universitet och från andra lärosäten. Pilotkursen kommer att vara öppen för doktorander inom alla vetenskapsområden och rikta sig till doktorander sent i utbildningen.

Deltagarna på dialogmötet diskuterade bland annat hur det ser ut på lärosätena idag när det gäller kommunikationsträning för doktorander och om vad som krävs för att förslaget ska kunna bli verklighet.

Resultatet från diskussionerna lämnas till Örebro universitet och expertgruppen som underlag för det fortsätta arbetet. Våren 2022 väntas ett förslag med rekommendationer för ett nytt kursutbud vara klart.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Referensgruppen för forskningskommunikation

  Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

 2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

 3. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.