VR kommenterar

VR kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

”Starta arbetet med ny e-infrastrukturmyndighet redan nu”

Utredningen om den nationella forskningsinfrastrukturen som nyligen lämnades till regeringen är efterlängtad och vi läser den med stort intresse. Redan nu kan vi uttrycka stöd för förslaget om en ny myndighet för e-infrastruktur. Utredningen hade dock tjänat på att inkludera även internationell forskningsinfrastruktur, skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet

Fotograf: Johanna Hanno

Slutbetänkandet av utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur är nu publicerat och vi är många som läser utredaren Tobias Krantz förslag med stort intresse. Forskningens behov av avancerade forskningsinfrastrukturer ökar snabbt inom i stort sett alla områden och det är av yttersta vikt att Sverige hanterar forskningsinfrastrukturen på ett effektivt sätt utifrån dessa behov.

Uppdraget har fyra huvuddelar: finansieringsformer för nationell forskningsinfrastruktur, organisation och styrning av nationella forskningsinfrastrukturer vid universitet och högskolor, prioritering av infrastruktursatsningar, och en nationell organisation av e-infrastruktur för forskning. Vetenskapsrådet har tidigare uttryckt önskemål om att dessa frågor ska utredas och det är glädjande att detta nu är gjort.

Vad gäller deluppdraget om nationell organisation av e-infrastruktur för forskning så har Vetenskapsrådet tillsammans med SUHF föreslagit att detta bör hanteras samlat av en ny myndighet och vi är glada att utredaren kommit till samma slutsats. Vi kan därför redan nu ge vårt stöd för en sådan organisation och önskar att arbetet med att bygga upp den kan sätta igång så snart som möjligt.

Jag vill också upprepa en av de synpunkter vi lämnade på utredningens kommittédirektiv, att utredningen hade tjänat på att inkludera internationell forskningsinfrastruktur i de delar som berör finansieringsformer och prioritering. Att det finns tillgång till internationell forskningsinfrastruktur är helt nödvändigt för många forskningsområden och från ett forskningsperspektiv är det ofta kombinationen av nationell och internationell infrastruktur som skapar förutsättningar för avancerad forskning.

Vi kommer nu att noggrant analysera utredarens förslag och föra dialoger med andra intressenter. Den nära koppling mellan forskning och forskningsinfrastruktur som vi ser som nödvändig för att hitta lösningar till viktiga samhällsutmaningar kommer att vara vägledande i detta arbete.

Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Storskaliga beräkningsresurser

    Forskar du inom beräkningsvetenskap? Då kan du ansöka om att få tillgång till svenska och europeiska beräkningsresurser vid NAISS och EuroHPC. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

  2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

  3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

    Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.