Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyheter inom öppen tillgång och FAIR datahantering

Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och en vägledning för datahantering enligt FAIR-principerna. I första hand gäller det data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång.

Vetenskapsrådet rekommenderar sedan tidigare att forskningsdata som finansieras av offentliga medel publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats. Detta gäller data som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras. Denna rekommendation har nu kompletterats med en rekommendation om att data som framställs inom forskning hanteras i enlighet med FAIR-principerna. Det innebär att de ska vara sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara.

Tillämpningen av FAIR-principerna gäller i första hand data som tagits fram inom forskning som finansieras av offentliga medel och som kan publiceras med öppen tillgång. Men tillämpningen kan göras bredare än så och användas även för forskningsdata som inte kan publiceras som helt öppna.

Läs Vetenskapsrådets rekommendationen om öppen tillgång och datahantering enligt FAIR

Kriterier och vägledning ska underlätta arbetet med FAIR forskningsdata

Vetenskapsrådet har tagit fram både kriterier och en vägledning som stöd för att uppnå FAIR forskningsdata. FAIR-kriterierna har som syfte att öka förståelse kring och kunskapen om vad FAIR-principerna innebär i praktiken. De kan användas av forskare, forskningsfinansiärer eller för strategiska beslut vid implementering av FAIR i organisationens policyer.

Kriterier för FAIR forskningsdata

Vägledningen är en mer detaljerad beskrivning av kriterierna och är ett verktyg för alla som stödjer forskare i planering av datahantering, framförallt de stödjande funktionerna för datahantering vid lärosäten och infrastrukturer, där anpassning till FAIR datahantering och praktisk implementering av FAIR-principerna ofta sker.

Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata

Uppdaterat uppdrag

Vetenskapsrådets uppdrag om att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata uppdaterades i april 2021. Tillägget innebär att vi numera även ska främja arbetet samt genomföra en kartläggning, bedömning och analys av arbetet nationellt. Vi publicerade en delredovisning av uppdraget i oktober 2021 som beskriver vilka insatser vi har gjort hittills och hur öppen tillgång till forskningsdata ser ut i Sverige och Europa.

Som en del i vårt arbete med att främja öppen tillgång genomför vi flera webbinarier under 2021/2022 med fokus på hantering av forskningsdata för öppen tillgång inom olika ämnesområden. Serien inleddes med ett webbinarium i juni 2021. Då diskuterades hur öppen tillgång hanteras vid forskningsinfrastrukturer. Kommande webbinarier kommer att annonseras här på Vetenskapsrådet.se.

Delredovisning av samordningsuppdraget om öppen tillgång till forskningsdata

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vägledning för implementering av kriterier för FAIR forskningsdata

    FAIR är ett internationellt erkänt begrepp som är uppbyggt av 15 vägledande principer för öppna forskningsdata och datahantering. Enligt FAIR-principerna ska forskningsdata vara sökbara (Findable), tillgängliga (Accessible), interoperabla (Interopera...

  2. FAIR forskningsdata

    FAIR forskningsdata är data som är sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara. Vetenskapsrådet har tagit fram en rekommendation om datahantering enligt FAIR. Som stöd för att uppnå FAIR data finns även kriterier och en vägledning.

  3. Vetenskapsrådets samordningsuppdrag om öppen tillgång till forskningsdata – delredovisning

    Vetenskapsrådet har i uppdrag av regeringen att främja och samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Denna rapport är en delredovisning av Vetenskapsrådets uppdrag och beskriver arbetet och insatserna som geno...