Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nu gör vi en omarbetning av publikationen God forskningssed

Vetenskapsrådet har påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed, vår publikation om etiska frågeställningar relaterade till forskning. Den nya versionen förväntas vara klar under 2023.

God forskningssed är en vägledning och informationssamling som lyfter etiska frågeställningar och problem som forskare bör tänka på när de designar ett forskningsprojekt och ansöker om etiskt tillstånd. Den är även tänkt att väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar inom etikområdet.

Den senaste versionen från 2017 används flitigt i forskarutbildningen och är också den publikation som laddas ner mest bland Vetenskapsrådets rapporter. Men sedan 2017 har mycket hänt inom forskarsamhället. Nya myndigheter med uppdrag inom forskningsetik har bildats och en ny lag om oredlighet i forskning har stiftats. Det gör att delar av informationen i God forskningssed är inaktuell.

Nu gör vi en uppdatering av innehållet och passar då även på att omarbeta publikationen och inkludera etiska dilemman från flera olika forskningsområden. Den nya publikationen förväntas vara klar under 2023.

–Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Vår populära publikation God forskningssed kommer nu att uppdateras med information om bland annat nya lagar och aktuella perspektiv på forskningsetik och etiska dilemman, säger Vetenskapsrådet generaldirektör Sven Stafström.

Vetenskapsrådet ska ta fram med den nya publikationen i samråd med expertgruppen för etik. Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer samt olika referensgrupper kommer också att involveras i arbetet.

God forskningssed från 2017

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Etikarena 2024: AI och forskningsetik

    Den snabba tillväxten av olika former av artificiell intelligens skapar nya forskningsetiska risker och dilemman, samtidigt som helt nya möjligheter att bedriva forskning uppstår. Men vad händer till exempel om forskningen skapar former av artificiel...

  2. Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

    Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och f...

  3. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

    Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...