Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nu gör vi en omarbetning av publikationen God forskningssed

Vetenskapsrådet har påbörjat en omarbetning och uppdatering av God forskningssed, vår publikation om etiska frågeställningar relaterade till forskning. Den nya versionen förväntas vara klar under 2023.

God forskningssed är en vägledning och informationssamling som lyfter etiska frågeställningar och problem som forskare bör tänka på när de designar ett forskningsprojekt och ansöker om etiskt tillstånd. Den är även tänkt att väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar inom etikområdet.

Den senaste versionen från 2017 används flitigt i forskarutbildningen och är också den publikation som laddas ner mest bland Vetenskapsrådets rapporter. Men sedan 2017 har mycket hänt inom forskarsamhället. Nya myndigheter med uppdrag inom forskningsetik har bildats och en ny lag om oredlighet i forskning har stiftats. Det gör att delar av informationen i God forskningssed är inaktuell.

Nu gör vi en uppdatering av innehållet och passar då även på att omarbeta publikationen och inkludera etiska dilemman från flera olika forskningsområden. Den nya publikationen förväntas vara klar under 2023.

–Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Vår populära publikation God forskningssed kommer nu att uppdateras med information om bland annat nya lagar och aktuella perspektiv på forskningsetik och etiska dilemman, säger Vetenskapsrådet generaldirektör Sven Stafström.

Vetenskapsrådet ska ta fram med den nya publikationen i samråd med expertgruppen för etik. Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer samt olika referensgrupper kommer också att involveras i arbetet.

God forskningssed från 2017

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Konferens om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme

    Välkommen till en heldag om forskningsetik, juridik och professionellt omdöme. Konferensen vänder sig främst till forskare och personer på lärosäten som är berörda eller intresserade av etikprövningslagen.

  2. Vetenskapsrådet ser över arbetet med etikfrågor

    Under de senaste åren har det skett många förändringar på etikområdet. Vetenskapsrådet ser nu över hur vi bäst svarar upp mot vårt uppdrag kring etik – i förhållande till andra aktörer och den egna verksamhetens behov.

  3. Nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

    Vetenskapsrådet har beslutat om nya riktlinjer för de kliniska studier som får finansiering av oss. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas. Idag publiceras bara resultat från 50–60 procent av alla kliniska studier. Många f...