Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. När det gäller studier av covid-19-vaccin kan fler riktade satsningar behövas. Det framgår av redovisningarna av uppdragen som nu är klara.

Två uppdrag som Vetenskapsrådet fick under 2021, med anledning av covid-19-pandemin, har nu redovisats till regeringen. Det gäller dels utlysningen av projektbidrag till forskning om postcovid, dels bidrag till forskningsmiljöer för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin. Redovisningarna innehåller beskrivningar av hur uppdragen genomförts, vilken forskning som finansieras och vilka slutsatser som går att dra från arbetet.

– För att kunna genomföra uppdragen och utforma utlysningarna på bästa sätt förde vi dialog med experter och sakkunniga. Det hjälpte oss att skapa en uppfattning om behov och förutsättningar, säger Madeleine Durbeej-Hjalt, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Att den forskning som finansieras inom de båda utlysningarna håller hög kvalitet visar att vi har ett framgångsrikt forskarsamhälle med god beredskap att hantera hälsoutmaningar, konstaterar hon.

– Nu är det viktigt att vi fortsätter stödja fri forskarinitierad forskning, för att ytterligare stärka beredskapen att hantera framtida utmaningar.

Forskning om postcovid

Redovisningen av satsningen på forskning om postcovid visar att forskningsprojekten håller hög kvalitet och därför sannolikt kommer vara till nytta för patienter. Forskningen spänner över flera olika medicinska områden och inriktningen på projekten ligger i linje med den prioritering av forskningsfrågor om postcovid som patienter, närstående, vårdpersonal och forskare gjort och som SBU sammanställt. Samtidigt kan forskningen bidra till ökad kunskap om hur andra virusinfektioner kan ge upphov till kroniska symptom, eller följdsjukdomar.

Fler riktade utlysningar för att stimulera forskning på området är enligt Vetenskapsrådets bedömning inte nödvändiga. Forskningen håller hög kvalitet och bör kunna konkurrera om bidrag inom Vetenskapsrådets ordinarie utlysningar.

Fakta om utlysningen

 • Öppen 2 juni–17 augusti 2021.
 • I november 2021 beslutade Vetenskapsrådet om att bevilja 14 av 56 ansökningar.
 • Totalt fördelades 50 miljoner kronor.


Vaccinuppföljning

Utlysningen om bidrag till vaccinuppföljning inkluderade både uppföljningsstudier och uppbyggnad av infrastrukturer som kan stödja forskningen. Redovisningen visar att forskningsprojekten håller hög kvalitet och därför sannolikt kommer att bidra till samhällsnytta. Redan nu har forskningsresultat som kan ligga till grund för avvägningar och rekommendationer publicerats. Forskningen undersöker vaccinernas effektivitet och säkerhet, för befolkningen i allmänhet och för olika riskgrupper.

Vetenskapsrådet har arrangerat möten för att utöka samarbetet mellan de olika projekten, vilket har lett till kunskapsutbyte och samverkan som kan underlätta, utöka och effektivisera studierna.

Till skillnad från forskningen om postcovid bedömer Vetenskapsrådet att fler riktade utlysningar som gäller uppföljningsstudier av covid-19-vaccin kan behövas. En anledning är att mer långsiktiga uppföljningsstudier behövs, till följd av avtagande immunitet och behov av upprepade vaccinationer. Det kan också finnas behov av ytterligare finansiering av de infrastrukturer som utvecklas och som bedöms vara av nationellt intresse. En utvärdering av infrastrukturerna krävs dock innan det kan vara aktuellt med ytterligare finansiering.

Fakta om utlysningen

 • Öppen 23 mars–13 april 2021.
 • I juni beslutade Vetenskapsrådet om att bevilja 6 av 11 ansökningar.
 • Totalt fördelades 100 miljoner kronor.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Kvalitetsregister för forskning 2023

  Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård. Den anordnas årligen i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Vetenskapsrådet och Apotekarsociete...

 2. Forskningsöversikt 2023: Klinisk behandlingsforskning

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom klinisk behandlingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om in...

 3. Bidrag inom klinisk behandlingsforskning

  Du får ett automatiskt mejl från Prisma när återrapporteringsperioden startat.