Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Lämna förslag på programpunkter till symposium om konstnärlig forskning 2022

Du som forskar inom konstnärlig och praktikbaserad forskning är nu välkommen att lämna förslag på presentationer till årets symposium för konstnärlig forskning. Symposiet hålls 17–18 november och tar upp den konstnärliga forskningens möjligheter att bidra till att forma levnadsvillkor och livsformer. Senaste datum för att lämna förslag är 15 maj.

Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Sådana samarbeten speglar ofta ett behov att undersöka alternativa sätt att leva, nu och i framtiden. De vittnar också om den viktiga plats som den konstnärliga forskningen har i sådana undersökningar.

Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen. Hur kan vi utveckla fruktbara samarbeten, metoder och teorier för att möta de utmaningar som framtiden ställer oss inför? Hur kan vi undersöka, gestalta och forma framtiden med konstnärliga medel? Symposiet kommer att ha ett fokus på dialoger och workshops, där dessa frågor ställs ur olika perspektiv och med olika medel.

Samtiden kräver visioner om framtiden, betraktad ur en mångfald av perspektiv. Konstnärlig forskning har möjlighet att utveckla en mångfacetterad kunskap om miljökrisen som tar hänsyn till frågans komplexitet. Detta omfattar såväl analys av existerande livsmiljöer i framåtblickande syfte, som en förståelse av den historiska utveckling som lett fram till den plats där vi befinner oss idag. Vi behöver analyser av nuet såväl som av det förflutna. Ibland måste vi söka i historien för att kunna blicka framåt.

Vilka nya relationer mellan människor och omgivning kommer att växa fram? Vilka erfarenheter behöver speglas för att vi ska förstå hur vi bäst kan möta en osäker framtid?Vilka material och former vill vi aktivera? Hur vill vi organisera oss för att påverka den framtid vi skapar, kulturellt och materiellt?

Symposiet, som äger rum 17–18 november, arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Luleå tekniska universitet och hålls på både engelska och skandinaviska språk. Vi välkomnar förslag på programpunkter som väver samman kreativ praktik och kritisk teoribildning med ambitionen att bidra till kunskapsutveckling och samhällsförändring. Det kan gälla såväl material och teknik som en förståelse av livsmönster och estetiska erfarenheter. Projekten kan antingen ha en övergripande karaktär eller en mer specifik.

Riktlinjer för abstracts

Med årets symposium vill vi sätta ljus på den konstnärliga forskningens möjligheter att bidra till att forma levnadsvillkor och livsformer, i sampel med olika slags tekniker och gestaltningssätt. Vi vill vi ge en särskild plats åt dialog- och samtalsformen, snarare än åt individuella presentationer. Vi välkomnar förslag till:

 • organiserade workshops (2 timmar) som kan ha interaktiva former av olika slag, diskussioner och gestaltningar. Såväl individuella forskare som forskargrupper kan stå bakom förslagen till workshops.
 • paneler som fokuserar på en fråga eller ett tema och som är sammansatta av forskargrupper eller av andra samarbeten.
 • paneler som bjuder på samtal mellan representanter från två eller tre olika forskningsprojekt med gemensamma intressen. Samtidigt som samtalen belyser projekten kan de ge plats för kunskapsutbyte och möjliga synergieffekter mellan dem.
 • individuella presentationer som ansluter till symposiets tema.

Format och omfång

Förslagen på programpunkter ska innehålla information om alla forskare som deltar.

Förslagen ska omfatta max 300 ord.

Deadline

Skicka abstract senast 15 Maj 2022 till transformation2022@ltu.se.

Senast 20 juni 2022 kommer vi ge besked om vilka förslag som har antagits.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning

  Välkommen till ett informationsmöte om två utlysningar inom konstnärlig forskning: exploratory workshops och bidrag till forskares kommunikation. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

 2. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

 3. Stormar och ställningar – symposium om konstnärlig forskning 2024

  Årets Symposium om konstnärlig forskning undersöker det dynamiska samspelet mellan mer-än-mänskliga krafter och kulturellt motståndskraftiga strukturer. Vi bjuder in forskare inom det konstnärliga området att identifiera de ramverk, praktiker, perspe...