Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet deltar i internationellt samarbete för att utveckla bedömning av forskning

Vetenskapsrådet välkomnar arbetet att på internationell nivå utveckla gemensamma riktlinjer och principer för att bedöma forskning. Vi undertecknar den överenskommelse som tagits fram av European University Association (EUA) och Science Europe, och ser fram emot att delta i den kommande koalitionen (Coalition for Advancing Research Assessment).

Överenskommelsen innehåller åtaganden som pekar ut en gemensam riktning för utveckling av kriterier och processer för sakkunniggranskning av forskning, med respekt för varje organisations autonomi. Det övergripande syftet är att maximera forskningens kvalitet.

Vetenskapsrådet anser att kriterier och processer för sakkunniggranskningen ska tas fram tillsammans med aktiva forskare. Det är också centralt att utvecklingen sker i ett globalt perspektiv. En viktig utgångspunkt i arbetet är att hitta en balans mellan en kvalitativ bedömning som görs av experter (peer review) och en ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer som stöd för den bedömningen.

Vetenskapsrådet har aktivt deltagit i det inledande arbetet på europeisk nivå med att formulera de övergripande principer och åtaganden, relaterade till bedömning av forskning, som finns med i överenskommelsen. Mycket av det som lyfts är sådant som vi redan implementerat i vårt ramverk för sakkunniggranskning, bland annat genom våra åtta grundläggande principer och riktlinjer för sakkunnigbedömning och våra fyra baskriterier för bedömning av ansökningars vetenskapliga kvalitet. Vi gör därmed bedömningen att Vetenskapsrådet uppfyller de åtaganden som fastställs i överenskommelsen. Vetenskapsrådet arbetar löpande med att förbättra bedömningsprocesser, särskilt aktuellt är arbetet med att utveckla meritbedömningen.

Även i den fortsatta utvecklingen kommer Vetenskapsrådet arbeta för att de processer och kriterier för bedömning av forskning som tas fram tillämpas på ett ansvarsfullt sätt, där utgångspunkten är att de anpassas till bedömningens syfte och det ämnesområde som ska bedömas. Centralt är att arbetet även fortsättningsvis behåller fokus på att premiera forskningens kvalitet, och att bedömningen passar för såväl grundforskning som tillämpad eller praktiknära forskning. Som finansiär av forskarinitierad grundforskning ser vi detta som extra viktigt.

– Vi tror att Vetenskapsrådet kan spela en viktig roll i den koalition av organisationer som kommer att ingå i arbetet. Vetenskapsrådet har en stark förankring i forskarsamhället, med ledamöter i styrelse och ämnesråd som är valda av Sveriges forskare. Vi har också ett uppdrag att främja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden, säger Maria Thuveson, rådsdirektör på Vetenskapsrådet, och Vetenskapsrådets representant i den kärngrupp med 18 organisationer som har bidragit till arbetet med att ta fram överenskommelsen.

Läs överenskommelsen på webbplatsen coara.eu Länk till annan webbplats.

Koalitionens arbete startar i december

Över 350 organisationer från fler än 40 länder har deltagit i arbetet med att ta fram överenskommelsen, däribland Vetenskapsrådet. Organisationer som skriver under kan ingå i en koalition (COARA, Coalition for Advancing Research Assessment) för kunskapsutbyte och diskussioner om arbetet framåt. Arbetet utförs i arbetsgrupper som initieras av medlemmarna.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Årsredovisning 2022

  2. Sveriges EU-ordförandeskap 2023

    Under första halvan av 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här har vi samlat information om Vetenskapsrådets engagemang under ordförandeskapet.

  3. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.