Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Hur kan kommuner underlätta för flyktingar och deras anhöriga att få jobb?

En ny rapport visar vad som påverkar flyktingars möjligheter att försörja sig och hur kontakten med myndigheter ser ut i frågor som rör detta. Rapporten har tagits fram inom det nationella forskningsprogram om migration och integration som Vetenskapsrådet driver. 

Det florerar många åsikter om hur inträdet på arbetsmarknaden ser ut för flyktingar och deras anhöriga, men den som tar beslut om integration av nyanlända behöver användbar, forskningsgrundad kunskap. Hur ser egentligen de förutsättningar ut som påverkar flyktingars försörjningsmöjligheter och kontakter med myndigheter i samband med arbetsmarknadsinträdet?

Rapporten "(Kommunala) insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga" belyser kommunernas centrala roll, hur regelverket ser ut och vilka insatser som gjorts för den här gruppen på arbetsmarknaden.

Den visar att integrationen av flyktingar och deras anhöriga på arbetsmarknaden tar lång tid och att de insatser som kommunerna erbjuder varierar kraftigt mellan olika kommuner. En generell slutsats av studien är att det bara finns begränsad kunskap om insatserna och deras effekter för flyktingars arbetsmarknadsetablering – trots att kommunerna är så viktiga aktörer.

I en avslutande diskussion lyfter författarna fram ett antal insikter från arbetet med rapporten:

 • Introduktionsprogram, språkkurser och intensifierade matchningsinsatser ger goda arbetsmarknadseffekter. Det gäller även subventionerade anställningar, särskilt om de innebär ordinarie arbetsuppgifter.
 • Effekterna av arbetsmarknadsutbildningar är övervägande positiva, men det är inte säkert att det är kommunerna som ska ge utbildningen.
 • Validering av utländska betyg kan ha positiva effekter.
 • Handläggningstiden för asylärenden och arbete under asyltiden spelar roll.
 • Utplacering av flyktingar har haft negativa arbetsmarknadseffekter.
 • Om Komvux och högre utbildning haft effekter är oklart. Detsamma gäller om anonymiserade jobbansökningar motverkat diskriminering.
 • Insatser som visat sig sakna positiva effekter är till exempel kommunal aktiveringspolitik.


Rapporten presenteras 13 december

Den 13 december anordnas ett seminarium om arbetsmarknadsetablering av nyanlända. Under seminariet presenterar forskare från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) slutsatserna från arbetet med rapporten. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där forskare, praktiker och beslutsfattare deltar.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Rapporten är framtagen av Mattias Engdahl, Anders Forslund och Ulrika Vikman vid IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Den är beställd av Vetenskapsrådet som på regeringens uppdrag driver ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration sedan 2017. Utöver att stärka forskningen inom området ska programmet även bidra till att forskningen sprids och tillgängliggörs utanför forskarsamhället. Den här forskningsöversikten är en del av kommunikationsarbetet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av ’hem’ bland svenska familjer

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 2. Att navigera mellan anti-hbtq-politik och homonationalism: Prekaritet och sociala stödstrukturer bland ryska och ugandiska queera migranter i Sverige

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.

 3. Migrerade sjuksköterskor i den svenska sjukvården: en etnologisk studie av integration i arbetslivet

  Ett forskningsprojekt inom det nationella forskningsprogrammet om migration och integration.