Generaldirektören kommenterar

Generaldirektören kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

Foto på Katarina Bjelke.

Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Europa, som i sin tur ska stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation inom europeiskt och internationellt samarbete. Vetenskapsrådet var med och tog fram underlaget till denna strategi.

Vi svarade även nyligen på EU-kommissionens offentliga samråd om ramprogrammet. Ett samråd är ett tillfälle att påverka, och det är därför mycket positivt att många svenska aktörer valde att svara.

Vetenskapsrådet lyfte i vårt inspel till exempel att

 • den grundläggande forskningen är avgörande för att bidra till att lösa framtida samhällsutmaningar
 • de samhälleliga utmaningarna är komplexa och att vi behöver samarbeta globalt och multidisciplinärt för att lösa dessa
 • etik, säkerhet och forskningens integritet måste värnas och de globala utmaningarna mötas med ansvarsfull internationalisering
 • samarbete och koordinering inom forskningsinfrastrukturområdet är nödvändigt för att stärka Europas konkurrenskraft.

Att Sverige nu har ordföranderollen i ministerrådet är ett ypperligt tillfälle att ytterligare lyfta för Sverige och Europa viktiga forskningsfrågor. Vi hoppas därför på ett stort engagemang i de aktiviteter som Sverige genomför.

Vetenskapsrådet kommer under ordförandeskapshalvåret att vara särskilt engagerade i frågor rörande forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap, men förstås även i andra för oss relevanta forskningsfrågor.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Bättre förutsättningar för kliniska prövningar skapas tillsammans med akademin

  Kliniska prövningar är viktiga för att utveckla nya mediciner och behandlingar. Vetenskapsrådet har nyligen svarat på Klimat- och Näringslivsdepartementets remiss "Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar", och...

 2. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

  Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

 3. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

  Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...