Generaldirektören kommenterar

Generaldirektören kommenterar

Publicerad den

Uppdaterad den

Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

Foto på Katarina Bjelke.

Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Europa, som i sin tur ska stärka Sveriges position som ledande kunskapsnation inom europeiskt och internationellt samarbete. Vetenskapsrådet var med och tog fram underlaget till denna strategi.

Vi svarade även nyligen på EU-kommissionens offentliga samråd om ramprogrammet. Ett samråd är ett tillfälle att påverka, och det är därför mycket positivt att många svenska aktörer valde att svara.

Vetenskapsrådet lyfte i vårt inspel till exempel att

 • den grundläggande forskningen är avgörande för att bidra till att lösa framtida samhällsutmaningar
 • de samhälleliga utmaningarna är komplexa och att vi behöver samarbeta globalt och multidisciplinärt för att lösa dessa
 • etik, säkerhet och forskningens integritet måste värnas och de globala utmaningarna mötas med ansvarsfull internationalisering
 • samarbete och koordinering inom forskningsinfrastrukturområdet är nödvändigt för att stärka Europas konkurrenskraft.

Att Sverige nu har ordföranderollen i ministerrådet är ett ypperligt tillfälle att ytterligare lyfta för Sverige och Europa viktiga forskningsfrågor. Vi hoppas därför på ett stort engagemang i de aktiviteter som Sverige genomför.

Vetenskapsrådet kommer under ordförandeskapshalvåret att vara särskilt engagerade i frågor rörande forskningsinfrastruktur och öppen vetenskap, men förstås även i andra för oss relevanta forskningsfrågor.

Katarina Bjelke, generaldirektör på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Svenska lärosäten får medel från EU-kommissionen för att ta emot forskare från Ukraina

  EU-kommissionen har via initiativet MSCA4Ukraine beslutat att ge 124 doktorander och forskare från Ukraina stöd att fortsätta sin forskning i ett annat land. Sex av forskarna tas emot av svenska lärosäten.

 2. Research review 2023: Natural and engineering sciences

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

 3. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

  Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.