Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

Vetenskapsrådet ska stödja den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och som bäst främjar förnyelse samt de allra bästa forskarna oavsett kön. Så står det i vår policy för jämställdhetsintegrering. I de uppdaterade riktlinjerna som kompletterar policyn finns tre övergripande målsättningar för Vetenskapsrådet jämställdhetsarbete när det gäller forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet ska

 • uppnå och behålla en jämn könsfördelning i beredningsgrupperna
 • ha samma beviljandegrad för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen.
 • uppmärksamma och förebygga omedveten partiskhet och förutfattade meningar baserat på kön vid fördelningen av forskningsmedel.

Vi ska även arbeta för att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag motsvarar andelen bland potentiellt sökande forskare.

– Jämställdhetsarbetet kräver långsiktighet och kontinuitet. Vi följer regelbundet upp hur fördelningen av medel ser ut, och när vi ser avvikelser i statistiken kan vi göra särskilda analyser. Nyligen gjorde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en fördjupad studie av könsskillnader i bedömningen av forskningsansökningar inom utbildningsvetenskap, säger Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering.

Sedan 2012 genomför Vetenskapsrådet även regelbundna jämställdhetsobservationer i bedömningen av ansökningar. Regelbundenheten gör att vi kan följa arbetet över tid och utveckla våra processer. I år planerar vi att genomföra nya observationer.

Läs rapporten ”Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser: En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap

Läs artikel i tidningen Curie: "Ny granskning av varför män oftare får medel" Länk till annan webbplats.

Läs mer om Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Debattreplik: Den gemensamma diskussionen är minst lika viktig som betygen

  Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver huvudsekreterare Mattias Marklund och avdelningschef Lucas Pettersson v...

 2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

 3. Så kan svensk forskning stärkas

  Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.