Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

Vetenskapsrådet ska stödja den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och som bäst främjar förnyelse samt de allra bästa forskarna oavsett kön. Så står det i vår policy för jämställdhetsintegrering. I de uppdaterade riktlinjerna som kompletterar policyn finns tre övergripande målsättningar för Vetenskapsrådet jämställdhetsarbete när det gäller forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet ska

 • uppnå och behålla en jämn könsfördelning i beredningsgrupperna
 • ha samma beviljandegrad för kvinnor och män och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män med hänsyn tagen till forskningens karaktär och till stödformen.
 • uppmärksamma och förebygga omedveten partiskhet och förutfattade meningar baserat på kön vid fördelningen av forskningsmedel.

Vi ska även arbeta för att andelen kvinnor och män bland dem som söker bidrag motsvarar andelen bland potentiellt sökande forskare.

– Jämställdhetsarbetet kräver långsiktighet och kontinuitet. Vi följer regelbundet upp hur fördelningen av medel ser ut, och när vi ser avvikelser i statistiken kan vi göra särskilda analyser. Nyligen gjorde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en fördjupad studie av könsskillnader i bedömningen av forskningsansökningar inom utbildningsvetenskap, säger Lucas Pettersson, chef för avdelningen för forskningsfinansiering.

Sedan 2012 genomför Vetenskapsrådet även regelbundna jämställdhetsobservationer i bedömningen av ansökningar. Regelbundenheten gör att vi kan följa arbetet över tid och utveckla våra processer. I år planerar vi att genomföra nya observationer.

Läs rapporten ”Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser: En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap

Läs artikel i tidningen Curie: "Ny granskning av varför män oftare får medel" Länk till annan webbplats.

Läs mer om Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

 2. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

  En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...

 3. Vetenskapsrådet nominerar 158 kvinnliga forskare till internationell databas

  AcademiaNet är en databas som synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med...