Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

Det finns idag ett antal sjukdomar som bara drabbar flickor och kvinnor. Kvinnor är dessutom överrepresenterade bland patienter när det gäller till exempel psykisk ohälsa, migrän och autoimmuna sjukdomar. Forte har fått i uppdrag från regeringen att i samarbete med Vetenskapsrådet identifiera kunskapsluckor och forskningsbehov inom kvinnors hälsa. Kvinnors hälsa är ett brett och tvärvetenskapligt forskningsfält, och analysen ska omfatta såväl folkhälsan bland kvinnor, specifika kvinnosjukdomar samt hälsorisker kopplade till kvinnors livssituation.

Madeleine Durbeej-Hjalt, som är huvudsekreterare för medicin och hälsa på Vetenskapsrådet, välkomnar uppdraget.

– En analys av omfattningen av kunskaps- och forskningsbehovet inom kvinnors hälsa är viktig, liksom att utreda vilka hinder inom forskningen som finns och hur forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar kan stimuleras. I analysen behöver vi ta hänsyn till att kvinnor och flickor utgör en stor och heterogen grupp.

En referensgrupp med experter är knuten till projektet. Just nu samlar Vetenskapsrådet och Forte in synpunkter om kunskapsluckor och forskningsbehov från forskare inom olika discipliner och från representanter från berörda myndigheter, professioner och intresseorganisationer. Synpunkter om lämpliga bidragsformer att utlysa samlas också in.

Analysen ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas. Förslaget kommer att inkludera såväl inriktning som bidragsformer, budget och tidshorisonter. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet den 1 november 2023.

Läs mer om uppdraget på Fortes webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

    Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

  2. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

    En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...

  3. Nominera forskare till Athenapriset 2023

    Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 29 maj.