Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Två beslut om nordiskt forskningssamarbete

Nu har det fattats beslut i två utlysningar om nordiskt forskningssamarbete. Åtta forskningsprojekt får medel i Nordforsks utlysning om coronapandemins långsiktiga effekter på barn och unga. Sju projekt får medel i NOS-HS utlysning om projektbidrag.

Coronapandemins långsiktiga effekter på barn och unga

Åtta nordiska forskningsprojekt får 11 miljoner norska kronor var under fyra–fem år i Nordforsks utlysning "Welfare among children and young people in the post-pandemic". Utlysningens fokus låg på frågor om barn och ungas utbildning, välbefinnande, psykisk hälsa och levnadsvillkor. Projektledarna kommer från Sverige, Norge och Finland, projektdeltagarna från alla de nordiska länderna.

Bakom satsningen står forskningsfinansiärer i Norden. Från Sverige bidrog Vetenskapsrådet och Forte med 14 miljoner kronor var. Utlysningen var öppen mellan september och november 2022.

Läs mer om de beviljade projekten på Nordforsks webbplats. Länk till annan webbplats.

NOS-HS projektbidrag

Hösten 2022 genomförde NOS-HS en utlysning som syftade till att stärka nordiskt samarbete. Den riktade sig till unga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Av totalt 155 ansökningar får sju forskningsprojekt bidrag på upp till 8 miljoner norska kronor under tre år. I varje projekt deltar forskare från minst fyra olika länder i Norden; detta var ett krav för att få ansöka.

Läs mer om de beviljade projekten på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s ramprogram FP10

    EU:s process för att ta fram det ramprogram för forskning och innovation som ska följa efter Horisont Europa har påbörjats. Under 2025 kommer EU-kommissionen att lägga fram sitt förslag, som sedan ska förhandlas mellan medlemsländerna och Europaparla...

  2. Stärk kommunikationen om forskning

    Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

  3. Påverka nästa arbetsprogram inom Horisont Europa

    Nu finns det möjlighet att bidra till utformandet av nästa arbetsprogram inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Sista dag att lämna synpunkter är 6 maj.