Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Två beslut om nordiskt forskningssamarbete

Nu har det fattats beslut i två utlysningar om nordiskt forskningssamarbete. Åtta forskningsprojekt får medel i Nordforsks utlysning om coronapandemins långsiktiga effekter på barn och unga. Sju projekt får medel i NOS-HS utlysning om projektbidrag.

Coronapandemins långsiktiga effekter på barn och unga

Åtta nordiska forskningsprojekt får 11 miljoner norska kronor var under fyra–fem år i Nordforsks utlysning "Welfare among children and young people in the post-pandemic". Utlysningens fokus låg på frågor om barn och ungas utbildning, välbefinnande, psykisk hälsa och levnadsvillkor. Projektledarna kommer från Sverige, Norge och Finland, projektdeltagarna från alla de nordiska länderna.

Bakom satsningen står forskningsfinansiärer i Norden. Från Sverige bidrog Vetenskapsrådet och Forte med 14 miljoner kronor var. Utlysningen var öppen mellan september och november 2022.

Läs mer om de beviljade projekten på Nordforsks webbplats. Länk till annan webbplats.

NOS-HS projektbidrag

Hösten 2022 genomförde NOS-HS en utlysning som syftade till att stärka nordiskt samarbete. Den riktade sig till unga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Av totalt 155 ansökningar får sju forskningsprojekt bidrag på upp till 8 miljoner norska kronor under tre år. I varje projekt deltar forskare från minst fyra olika länder i Norden; detta var ett krav för att få ansöka.

Läs mer om de beviljade projekten på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift


Mer inom samma ämne

  1. Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023. Totalt beviljar vi cirka 965 miljoner kronor för åren 2024-2028.

  2. Nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering ska tas fram

    Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram...

  3. Positivt för forskningen att Storbritannien går med i Horisont Europa

    Den 7 september kom EU-kommissionen och den brittiska regeringen överens om att Storbritannien ska delta i ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa. Överenskommelsen innebär att det nu blir lättare för forskare i Sverige att samarb...