Nyhet

Publicerad den 23 april 2019

Uppdaterad den 23 april 2019

En majoritet accepterar djurförsök

I en undersökning som Vetenskapsrådet gjort framgår att en majoritet av allmänheten tycker att djurförsök är acceptabelt inom medicinsk forskning. 78 procent av de tillfrågade uppger att det alltid eller i vissa sammanhang är acceptabelt med experiment på djur för att lära sig mer om och bota sjukdomar.

Acceptansen är högre för försök på bananflugor och gnagare än tamdjur, till exempel hund och katt och ökar även något om man vet att djuren behandlas väl och inte utsätts för onödigt lidande.

Två tredjedelar av de tillfrågade litar på att forskare följer de lagar och regler som finns kopplat till djurförsök. Det finns fortfarande de som förknippar djurförsök med kosmetika trots att det förbjöds helt inom EU år 2013, men de är få: en av tio.

Resultaten av undersökningen finns att läsa i rapporten Allmänhetens syn på djurförsök.


Har attityden förändrats över tid?

Undersökningen genomfördes hösten 2018. Drygt 1 000 personer från 16 år och uppåt ingick. År 2008 gjorde Vetenskapsrådet en liknande undersökning.

På ett övergripande plan finns inga skillnader i acceptansen mellan de två undersökningarna som gjorts. 77 procent var positiva till djurförsök inom medicinsk forskning år 2008, och 78 procent år 2018. Samtidigt är inte de två undersökningarna helt jämförbara, bland annat då svarsalternativen på frågan om man accepterar djurförsök inom medicinsk forskning varit fler i undersökningen 2018.

Vi har därmed en mer nyanserad bild av hur acceptansen ser ut nu. Till exempel ser man i den nya undersökningen att det bland dem som accepterar djurförsök finns grupper som bara accepterar djurförsök under vissa förutsättningar. Det kan handla om vilken sorts djur som används eller att djuren måste behandlas väl och inte lida.

Vetenskapsrådet bevakar djurförsöksfrågor

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att bevaka djurförsöksfrågor inom forskningen. Vi har även ett ansvar för att informera om forskning och forskningsetiska frågor. Denna attitydundersökning är ett led i detta arbete.

Publicerad den 23 april 2019

Uppdaterad den 23 april 2019

Mer inom samma ämne

  1. Medicin och hälsa

    Projektbidrag, Etableringsbidrag, Anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö och Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R).

  2. Allmänhetens syn på djurförsök

    Vetenskapsrådets undersökning om allmänhetens attityd till djurförsök 2018 Hösten 2018 undersökte Vetenskapsrådet allmänhetens syn på djurförsök. Denna rapport beskriver attityden till djurförsök både på ett allmänt plan och i samband med medicinska...

  3. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    Vad tycker svenskarna om djurförsök? Och hur genomför man djurförsök på bästa sätt? 7 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor.