Linnémiljöer

Vetenskapsrådet stödjer 40 forskningsmiljöer inom olika vetenskapsområden med Linnéstöd. Tjugo av dem beviljades stödet med start från 2008 och tjugo miljöer från 2006. Sammanlagt får miljöerna cirka 280 miljoner kronor att dela på under en tioårsperiod. Här kan du läsa mer om miljöerna.

Syftet med Linnéstödet är att höja Sveriges konkurrenskraft genom att skapa särskilt starka miljöer för grundläggande forskning. Enskilda högskolor eller högskolor i samverkan kunde genom en riktad utlysning söka stöd för miljöer inom alla vetenskapsområden.

Bidragens storlek ligger på mellan fem och tio miljoner årligen under en tioårsperiod. Utlysningen är ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet.

Miljöerna representerar alla forskningsområden — medicin, natur- och teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap.

Bakgrunden till Linnéstödets uppkomst är regeringens forskningspolitiska proposition "Forskning för ett bättre liv" (prop. 2004/05:80) där en ny bidragsform presenterades som kan sökas av universitet och högskolor. Detta resulterade i ett antal olika utlysningar där Linnéstödet är en. Formerna för Linnéstödet har utarbetats efter samråd med övriga statliga finansiärer och med högskolorna genom SUHF.

Linnémiljöer beviljade 2008
Linnémiljöer beviljade 2006

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-10