Publicerad den 09 maj 2018

Uppdaterad den 11 april 2019

Vetenskapsrådets ESS-uppdrag

Vårt uppdrag är att stimulera forskare, lärosäten, företag och industri i Sverige att delta i och utnyttja European Spallation Source, ESS. Vi ska också säkerställa kompetensförsörjningen kring både uppbyggnaden och driften av forskningsanläggningen. Dessutom bidrar vi med analyser till stöd för det svenska värdskapet för ESS, och betalar ut det svenska bidraget till forskningsanläggningen.

Vi stimulerar akademin och näringslivet

I vårt regeringsuppdrag ökar vi kännedomen om neutronspridning som ett vetenskapligt verktyg för forskning och utveckling, och arbetar löpande med utlysningar av bidrag till forskare både nationellt och inom Nordforsksamarbetet. Uppdraget är långsiktigt och ska stärka samspelet mellan forskningen och näringslivet. Vi för löpande dialog med de svenska intressenterna och samarbetar med andra aktörer, till exempel Vinnova. Vi ska slutrapportera uppdraget senast i maj 2019.

Vi har föreslagit en nationell strategi

Vi har tagit fram ett förslag till strategi för Sveriges medverkan i och värdskap för ESS, som vi lämnade till regeringen i maj 2016. Strategiförslaget ligger till grund för en handlingsplan, där vi ansvarar för en del av aktiviteterna. Vi tog fram förslaget i nära samarbete med en referensgrupp med representanter från myndigheter, universitet och högskolor samt näringslivet.

Syftet med vårt strategiförslag är bland annat att främja kompetensförsörjning och rekrytering av neutronanvändare samt forskning och teknikutveckling.

Fyra prioriterade mål

Strategin innehåller bland annat fyra delmål som allaförutsätter samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer:

1. Sverige ska som värdland ta ett långsiktigt ansvar för ESS så att potentialen inklusive samlokaliseringen med Max IV tas tillvara.

2. Sverige ska främja användning av neutronspridning för forskning och utveckling som gynnar landets akademi och näringsliv.

3. Sverige ska skapa en globalt attraktiv kunskaps- och innovationsmiljö med ESS och Max IV som hörnstenar.

4. Sverige ska vara leverantör till ESS och därigenom dra nytta av den teknik- och kompetensutveckling detta innebär.

Strategiförslaget sträcker sig fram till och med år 2030 när anläggningen varit i full drift några år, och handlar om hur svenska aktörer kan medverka genom forskning, utveckling och leveranser till ESS.

En referensgrupp ger stöd för att genomföra strategin

Vi har satt ihop en referensgrupp som ger stöd i diskussioner om aktiviteter och åtgärder utifrån vårt förslag till nationell strategi för ESS.

Referensgruppen består av 11 representanter förmyndigheter, universitet, högskolor och näringslivet. Gruppen skapades efter nomineringar från bland annat Sveriges universitets-och högskoleförbund, Svenskt Näringsliv och Region Skåne.

Vi stödjer det svenska värdskapet

Vi gör analyser och tar fram andra underlag inför nationella beslutande möten om ESS. Underlagen ska ge stöd för beslut på olika nivåer om arbetet med ESS. Vår stödfunktion är en del av Sveriges långsiktiga ansvar för ESS. Vi ansvarar också för att betala ut det svenska bidraget till ESS på det sätt som regeringen har beslutat.

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Sök medel för att samarbeta med neutronforskare i Japan

    Vetenskapsrådet är med och finansierar mobilitetsprogrammet SAKURA - ett utbytesprogram med fokus på neutronforskning och aktiviteter vid den europeiska spallationskällan ESS och den japanska protonacceleratorn J-PARC.

  2. Workshop om uppdrag kring ESS och MAX IV

    Den 17 oktober bjuder Vetenskapsrådet och Vinnovas generaldirektörer in till en workshop i Göteborg om de uppdrag kring den europeiska spallationskällan ESS och MAX IV som Vetenskapsrådet och Vinnova fått av regeringen.

  3. ESS workshop 2018

    Welcome to our annual workshop on the European Spallation Source, ESS, in Lund! This year, together with Vinnova and the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, we want to inspire, look forward and place the Swedish inputs in a European cont...