Publicerad den 05 juni 2018

Uppdaterad den 15 augusti 2019

Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. Forskningsprogrammet har ett brett, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt perspektiv. All forskning som berör antibiotikaresistens – både grundforskning och mer verksamhetsnära forskning – kan få stöd. 

Syftet med programmet är att främja forskning som bidrar till det övergripande målet i Sveriges strategi för arbetet mot antibiotikaresistens: att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människor och djur.

Antibiotikaresistens är en global ödesfråga där antibiotikaanvändning står i centrum. Människor och djur, rör sig dagligen över landgränser, liksom livsmedel och andra varor. Därmed kan de sprida resistenta bakterier. Allt fler bakterier utvecklar resistens mot befintliga antibiotika samtidigt som utvecklingen av ny antibiotika har bromsat upp.

Forskningsprogrammet har ett brett, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt perspektiv. All forskning som berör antibiotikaresistens – både grundforskning och mer verksamhetsnära forskning – kan få stöd. Exempel är forskning om ny antibiotika, om diagnostiska metoder eller om hur smittspridning och vårdrelaterade infektioner minskas.

Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistensPDF (pdf, 2.4 MB)

20 miljoner att fördela 2019

För 2019 har vi 20 miljoner kronor att fördela till forskning om antibiotikaresistens och infektionssjukdomar. Pågående satsningar som Vetenskapsrådet och andra finansiärer gör inom området, kan successivt komma att inkluderas i programmet eller bli aktuella för samverkan.

Bidrag till forskningstid för kliniker beviljade

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag för forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens 2018. Totalt beviljar vi över 11 miljoner kronor för 2018. Bidragen stödjer forskning i 7 projekt om antibiotikaresistens relaterat till urinvägsinfektioner, galloperationer, kronisk obstruktiv lungsjukdom, fagterapi, utveckling av ny antibiotika och diagnostik. För 2019 planeras en liknande utlysning under våren.

Strategisk forskningsagenda ska skapa synergier

Vi har inrättat en programkommitté för det nationella forskningsprogrammet som består av representanter från Formas, Forte, Vinnova, Hav och Vattenmyndigheten, Sida, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Research Institutes of Sweden, RISE. Programkommittén har nu publicerat ett förslag till en gemensam strategisk forskningsagenda. Detta för att skapa synergier och optimera effekten av befintliga forskningsmedel, samt undvika oönskade överlappningar mellan forskningsfinansiärer.

Referensgrupper med forskare, patienter och representanter från vård, lantbruk, industri, och andra myndigheter finns också knutna till programmet.

Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplatslänk till annan webbplats

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplatslänk till annan webbplats

Nationella forskningsprogram

antibiotikaresistens@vr.se

Kontakt

Nationella forskningsprogram

antibiotikaresistens@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Hitta digitala lösningar på antibiotikaresistens

    Hacking AMR 2019 är ett internationellt tredagarsevent dit programmerare, studenter, utvecklare, forskare, designers, patienter och entreprenörer bjuds in för att skapa innovationer och lösningar relaterade till antibiotikaresistens.

  2. Vetenskapsrådet på World Water Week

    Under World Water Week 2019 arrangerar Vetenskapsrådet och Formas ett seminarium om några av de största utmaningarna för färskvatten, marina ekosystem och vår hälsa: ökade föroreningar och antibiotikaresistens i miljön.

  3. Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utlysningen Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens. Totalt har vi beviljat 16 miljoner kronor.