Publicerad den 05 juni 2018

Uppdaterad den 20 november 2018

Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens. Forskningsprogrammet har ett brett, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt perspektiv. All forskning som berör antibiotikaresistens – både grundforskning och mer verksamhetsnära forskning – kan få stöd. 

Syftet med programmet är att främja forskning som bidrar till det övergripande målet i Sveriges strategi för arbetet mot antibiotikaresistens: att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människor och djur.

Antibiotikaresistens är en global ödesfråga där antibiotikaanvändning står i centrum. Människor och djur, rör sig dagligen över landgränser, liksom livsmedel och andra varor. Därmed kan de sprida resistenta bakterier. Allt fler bakterier utvecklar resistens mot befintliga antibiotika samtidigt som utvecklingen av ny antibiotika har bromsat upp.

Forskningsprogrammet har ett brett, tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt perspektiv. All forskning som berör antibiotikaresistens – både grundforskning och mer verksamhetsnära forskning – kan få stöd. Exempel är forskning om ny antibiotika, om diagnostiska metoder eller om hur smittspridning och vårdrelaterade infektioner minskas.

Svensk strategi för arbetet mot antibiotikaresistensPDF (pdf, 2.4 MB)

20 miljoner att fördela 2018

För 2018 har vi 20 miljoner kronor att fördela till forskning om antibiotikaresistens och infektionssjukdomar. Under 2019 kommer vi att fördela 25 miljoner, detsamma gäller 2020. Pågående satsningar som Vetenskapsrådet och andra finansiärer gör inom området, kan successivt komma att inkluderas i programmet eller bli aktuella för samverkan.

Strategisk forskningsagenda ska skapa synergier

Vi har inrättat en programkommitté för det nationella forskningsprogrammet som består av representanter från Formas, Forte, Vinnova, Hav och Vattenmyndigheten, Sida, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Research Institutes of Sweden, RISE. Programkommittén tar under 2018 fram en gemensam strategisk forskningsagenda. Detta för att skapa synergier och optimera effekten av befintliga forskningsmedel, samt undvika oönskade överlappningar mellan forskningsfinansiärer.

Referensgrupper med forskare, patienter och representanter från vård, lantbruk, industri, och andra myndigheter finns också knutna till programmet.

Kopierat till urklipp

Nationella forskningsprogram

antibiotikaresistens@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Nationella forskningsprogram

antibiotikaresistens@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

    Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  2. Sprid budskapet om att Skydda antibiotikan!

    Varför är antibiotikaresistens ett problem? Vad får antibiotikaresistens för konsekvenser? Under antibiotikaveckan kan du bidra genom att sprida information om vikten av antibiotika. 

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om den sjätte utlysningen inom Joint Programming-initiativet inom antimikrobiell resistens, JPIAMR.