Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 05 december 2018

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för forskningsprogrammet inom migration och integration. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att forskning ska kunna bidra till att möta stora samhällsutmaningar. Målet är att

 • belysa alla aspekter av migration, migranter och integration
 • öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen
 • omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter
 • bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen
 • bidra till jämställdhet
 • bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Tanken med forskningsprogrammet är att det ska skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra när det gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Det kan till exempel handla om olika typer av samarbeten mellan olika forskningsfinansiärer eller myndigheter med ansvar för frågor om migration och integration. Dessutom förväntas programmet utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram.

Vår första utlysning inom programmet gjordes våren 2018. Forskare inom alla ämnesområden kunde söka bidragen och bidragsbesluten är publicerade på Vetenskapsrådet.se. En andra utlysning öppnade under hösten 2018 och hanteras av vår nordiska samarbetsorganisation NordForsk.

Tre röster om vad forskning kan bidra med inom området migration och integration: Dan-Olof Rooth, Solvig Ekblad och Bo Malmberg.

Strategisk forskningsagenda visar vägen

Programmets kärna utgörs av en strategisk forskningsagenda. Forskningsagendan ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat. Agendan visar att behovet av kunskap är stort, men att svensk forskning ändå tycks stå relativt väl rustad att möta det. Den visar även på ett behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker. Agendan kommer att uppdateras löpande under programmets gång.

I slutet av 2017 anordnade vi ett dialogmöte inför arbetet med forskningsagendan. Vi samlade in synpunkter från forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor. Resultatet från det mötet ingår också i agendan.

Kopierat till urklipp

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

Kopierat till urklipp

Söker du kontakter eller samarbetspartners inom området?

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället. På Delmis webbplats finns länkar till relevanta organisationer och myndigheter både i Sverige och i andra länder.

Delmis kunskapsförmedlinglänk till annan webbplats

Kontakt

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration

  Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan fo...

 2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

  På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

 3. Bidrag till forskningsmiljö migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration 2018. Totalt beviljar vi cirka 70,5 miljoner kronor för åren 2018–2023.