Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 12 april 2019

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer. Här kan du läsa om vilken forskning som ingår i programmet.

Vi har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för forskningsprogrammet inom migration och integration. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att forskning ska kunna bidra till att möta stora samhällsutmaningar. Målet är att

  • belysa alla aspekter av migration, migranter och integration
  • öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen
  • omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter
  • bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen
  • bidra till jämställdhet
  • bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

   

  Tanken med forskningsprogrammet är att det ska skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra när det gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Det kan till exempel handla om olika typer av samarbeten mellan olika forskningsfinansiärer eller myndigheter med ansvar för frågor om migration och integration. Dessutom förväntas programmet utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram.

  Vår första utlysning inom programmet gjordes våren 2018. Forskare inom alla ämnesområden kunde söka bidragen och bidragsbesluten är publicerade på Vetenskapsrådet.se. En andra utlysning öppnade under hösten 2018 och hanteras av vår nordiska samarbetsorganisation NordForsk.

   

  Strategisk forskningsagenda visar vägen

  Programmets kärna utgörs av en strategisk forskningsagenda. Forskningsagendan ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat. Agendan visar att behovet av kunskap är stort, men att svensk forskning ändå tycks stå relativt väl rustad att möta det. Den visar även på ett behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker. Agendan kommer att uppdateras löpande under programmets gång.

  I slutet av 2017 anordnade vi ett dialogmöte inför arbetet med forskningsagendan. Vi samlade in synpunkter från forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor. Resultatet från det mötet ingår också i agendan.

  Tre röster om vad forskning kan bidra med inom området migration och integration: Dan-Olof Rooth, Solvig Ekblad och Bo Malmberg.

  Fakta nationella forskningsprogram

  Regeringen inrättade 7 nationella forskningsprogram 2016. Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

  Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplatslänk till annan webbplats

  Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplatslänk till annan webbplats

  Nationellt forskningsprogram

  migrationintegration@vr.se

  Söker du kontakter eller seminarier?

  Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället. Hos Delmi hittar du länkar till aktörer, policy briefs och kommande seminarier.

  delmi.selänk till annan webbplats

  Kontakt

  Nationellt forskningsprogram

  migrationintegration@vr.se

  Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om migration och integration

  2. Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration

   Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan fo...

  3. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

   På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...