Publicerad den 23 april 2018

Uppdaterad den 08 oktober 2019

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration

Vetenskapsrådet ansvarar för ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet ska bidra till att möta stora samhällsutmaningar inom området och skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer. Här kan du läsa om vilken forskning som ingår i programmet.


Mål med forskningsprogrammet

 • Belysa alla aspekter av migration, migranter och integration.
 • Öka kunskapen om förutsättningarna för att skapa inkluderande samhällen.
 • Omfatta forskning om både kortsiktiga och långsiktiga orsaker till och konsekvenser av migration, till exempel ekonomiska, demografiska och sociala aspekter.
 • Bidra till en ökad forskningsanknytning av den högre utbildningen.
 • Bidra till jämställdhet.
 • Bidra till forskningsresultatens ökade genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för att forskning ska kunna bidra till att möta stora samhällsutmaningar. Tre röster om vad forskning kan bidra med inom området migration och integration: Dan-Olof Rooth, Solvig Ekblad och Bo Malmberg.


Aktörer som medverkar i programmet

Programkommittén har representanter från Formas, Forte, Migrationsverket, Sida, SKL och Delegationen för migrationsstudier, Delmi. De har bland annat gett oss råd om hur forskningsagendan bör utformas, genomföras och uppdateras. En referensgrupp med forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, utvecklingsforskning, utbildningsvetenskap och medicin och hälsa har också bidragit i arbetet.

Strategisk forskningsagenda visar vägen

En strategisk forskningsagenda ringar in kunskapsbehov och identifierar vilka aktiviteter som behövs för att uppfylla det nationella forskningsprogrammet syfte – att stärka forskningen inom området migration och integration och främja spridningen av forskningsresultat.

I slutet av 2017 anordnade vi ett dialogmöte inför arbetet med forskningsagendan. Vi samlade in synpunkter från forskare, representanter från civilsamhället och myndigheter som arbetar praktiskt med migrations- och integrationsfrågor. Resultatet från det mötet ingår också i agendan.

Referat från dialogmötet 2017PDF (pdf, 514.5 kB)

Regeringen inrättade sju nationella forskningsprogram 2016

Programmen löper över tio år och Vetenskapsrådet ansvarar för två av dem; Antibiotikaresistens samt Migration och integration.

Formas ansvarar för forskningsprogrammen Livsmedel, Klimat, och Hållbart samhällsbygge. Läs om programmen på Formas webbplatslänk till annan webbplats

Forte ansvarar för forskningsprogrammen Tillämpad välfärdsforskning och Arbetslivsforskning. Läs om programmen på Fortes webbplatslänk till annan webbplats

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

RELATERAT INNEHÅLL

Söker du kontakter?

Delegationen för migrationsstudier, Delmi, sprider kunskap om migrationsfrågor och hur de påverkar samhället. Hos Delmi hittar du länkar till aktörer, policy briefs och kommande seminarier.

delmi.selänk till annan webbplats

Kontakt

Nationellt forskningsprogram

migrationintegration@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Seminarium: Migration och psykisk hälsa

  Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensam...

 2. Suicidalt beteende

  Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

 3. Åldrande migranter

  Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.