Publicerad den 03 oktober 2019

Uppdaterad den 03 oktober 2019

Åldrande migranter, arbetsmarknaden och välfärdsstaten

Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Olof Åslund

Period: 2019-2024

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Åldrande migranter, arbetsmarknaden och välfärdsstaten


Vad handlar projektet om?

Forskningsprogrammet ökar kunskapen om äldre migranters arbetsliv och hur detta samspelar med välfärdsstaten och andra faktorer. Sverige har i likhet med många andra länder en åldrande befolkning och samtidigt en ökande andel utrikes födda. Fler äldre aktualiserar frågor om ett längre arbetsliv, försörjning och finansiering av välfärdssystemen. Då en stor andel av befolkningen är född utomlands blir också skillnader mellan invandrade och infödda på arbetsmarknaden och i uppbärandet av sociala förmåner viktiga inte bara för individer utan för samhället och ekonomin som helhet.


Med hjälp av registerdata kan programmet studera individers ställning och rörelser på den svenska arbetsmarknaden från 1960-talet till idag. Statistiska analyser gör det möjligt att undersöka hur individuella och arbetslivsrelaterade faktorer är kopplade till utträdet från arbetsmarknaden och om dessa kan förklara skillnader mellan grupper. Genom att också studera hur personer från olika delar av världen klarar sig och agerar i andra mottagarländer med olika välfärdssystem och traditioner är det möjligt att bättre förstå konsekvenser av olika policyalternativ. Med hjälp av internationella data kan variationer mellan länder och över tid relateras till skillnader mellan ländernas trygghetssystem och arbetsmarknadsregleringar och till förändringar i dessa. För att ytterligare fördjupa förståelsen kommer intervjuer och enkäter med infödda och invandrade att genomföras.

Projektets forskningsfrågor

- Hur ser invandrades utträde från arbetsmarknaden ut, på vilket sätt skiljer det sig från inföddas och varför?
- Vilken roll spelar pensionssystem, socialförsäkringar och andra välfärdsinstitutioner för individers och familjers beslut och möjligheter på arbetsmarknaden och i andra delar av samhället?
- Hur relaterar förutsättningar, institutioner och traditioner i ursprungslandet till agerande i mottagarlandet, och vilken betydelse har detta för individer och samhällen?

För att få en bredare bild och djupare förståelse utnyttjas metoder och erfarenheter från olika samhällsvetenskapliga discipliner, t.ex. nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. I programmet deltar forskare med olika ämnesbakgrund och metodologiska perspektiv, men som är verksamma i en bredare gemensam forskningsmiljö i Uppsala.

Deltagare

Projektledare Olof Åslund
Gästprofessor, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Axel Cronert
Forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Lisa Laun
Forskare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Joakim Palme
Professor, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Pernilla Tunberger
Doktorand, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitetMer inom samma ämne

  1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensam...

  2. Suicidalt beteende

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

  3. Utvärdering av Teaching Recovery Techniques

    Första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.