Familjebildning bland invandrare som anlänt som barn

Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Ben Wilson

Period: 2018-2022

Lärosäte: Stockholms universitet

Projektets titel: Familjebildning bland invandrare som anlänt som barn


Vad handlar projektet om?

Det här projektet undersöker tre aspekter av familjebildning som är kopplade till migranters välmående: huruvida en individ är ensamstående eller har en partner, förhållanden där individerna har olika ursprung, samt när i livet man väljer att bli förälder. Vi fokuserar på invandrare som kommit till Sverige som barn, och vår centrala frågeställning är huruvida deras exponering för det svenska samhället – genom hur gamla de var när de anlände, samt nivån av bostadssegregation de haft under uppväxten- påverkar olika beteenden kopplade till familjebildning.

Utöver detta utforskar vi sambanden mellan exponering för det svenska samhället, familjedynamik och socioekonomisk integration. Till vår hjälp har vi svensk longitudinell registerdata som innefattar information om invandrare av olika slag, däribland även ensamkommande barn och barn till flyktingar.

Forskningsdesign

Det här projektet använder longitudinell mikro-data på familjebildning över hela livsloppet för hela Sveriges befolkning, och innefattar data på småskaliga geografiska områden, förhållanden över generationer och migrationsbakgrund- som till exempel en persons födelseland, anledning till flytten och ålder vid inflyttandet. Vi applicerar en rad avancerade kvantitativa metoder för att utforska länkarna mellan exponeringen till det svenska samhället och familjebildning. Dessutom studerar vi hur dessa mönster varierar beroende på kön och migrationsbakgrund.

Deltagare

De huvudsakliga deltagarna i projektet är Ben Wilsonlänk till annan webbplats med kollegor från Stockholms universitets Demografiska avdelning: Eleonora Mussinolänk till annan webbplats, Caroline Ugglalänk till annan webbplats, Siddartha Aradhyalänk till annan webbplats, Gunnar Anderssonlänk till annan webbplats och Matthew Wallacelänk till annan webbplats.

Vi arbetar även med en rad internationella samarbetspartners, som Alice Goisislänk till annan webbplats (UCL), Ognjen Obućinalänk till annan webbplats (INED), Maarten Bijlsmalänk till annan webbplats (Max Planck Institute for Demographic Research), Moritz Marbach and Dominik Hangartnerlänk till annan webbplats (ETH Zürich och the Immigration Policy Lab) och Linna Marténlänk till annan webbplats och Jens Hainmuellerlänk till annan webbplats (Stanford University och the Immigration Policy Lab).

Publicerad den 11 september 2019

Uppdaterad den 07 oktober 2019

Mer inom samma ämne

  1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

  2. Barn med posttraumatisk stress

    I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...

  3. Suicidalt beteende och vård

    Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda res...