Publicerad den 03 september 2019

Uppdaterad den 11 september 2019

Flyktinginvandring och städer

– sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Andrea Spehar

Period: 2018-2024

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Flyktinginvandring och städer: Sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige (SIPGI) (2018-2024)


Vad handlar projektet om?

Projektet bidrar med ny kunskap om politiska och sociala möjligheter och begränsningar för urban integration genom att analysera effekterna av olika integrationspolitiska styrningsmodeller och sociala relationer i tre städer: Göteborg (Sverige), Adana (Turkiet) och Irbid (Jordanien). Urvalet av städer bygger på de olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar i att hantera invandring samt den gemensamma erfarenheten av stor syrisk flyktinginvandring sedan 2014.

Städer är oftast en första kontaktpunkt för nyanlända flyktingar och migranter och en väl fungerande integrationspolitik har stor betydelse för migranternas välbefinnande och en hållbar stadsutveckling. Städer måste arbeta för att säkerställa en långsiktig integration av nya medborgare som annars riskerar att hamna utför samhället utan tillgång till arbetsmarknaden, bostäder, sjukvård eller utbildning.

Projektets forskningsfrågor

 • På vilket sätt varierar integrationspolitiska och sociala institutioner för att hantera flyktinginvandring i de tre städerna?
 • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas tillgång till social välfärd?
 • Hur påverkar dessa institutioner flyktingarnas integration och relationer till den inhemska befolkningen?

För att besvara dessa frågor använder sig forskningsprogrammet av både kvantitativa (surveys, experiment) och kvalitativa metoder (elitintervjuer och intervjuer med flyktingar, policydokument, fokusgrupper samt etnografiska fältstudier).

Deltagare

Projektet samlar forskare från Sverige, Turkiet, Jordanien och USA. Centrum för Global Migration (C GM) vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, är värd för programmet, i nära samarbete med programmet för Styrning och lokal utveckling (GLD), vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Centrum för Mellanösternstudier (CMES) vid Lunds universitet och Migration Research Institute (MiReKoc), det ledande migrationscentret i Turkiet.

De deltagande forskarna i konsortiet kommer från olika forskningsdiscipliner (statsvetenskap, freds- och utvecklingsstudier, socialantropologi och geografi) med olika metodologiska utgångspunkter (stora N-studier, experimentell forskning, elitundersökningar, etnografisk forskning och VR-teknik) och med stor erfarenhet av att arbeta i olika politiska kontexter (Syrien, Turkiet, Jordanien, Israel, Sverige).

Projektledare: Andrea Speharlänk till annan webbplats
Docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), University of Gothenburg

Mine Ederlänk till annan webbplats
Professor, Boğaziçi University, Turkey

Kristen Kaolänk till annan webbplats
Research Fellow with the Program on Governance and Local Development at (GLD), University of Gothenburg

Ellen Lustlänk till annan webbplats
Professor, Department of Political Science and Program on Governance and Local Development at (GLD), University of Gothenburg

Isabell Schierenbecklänk till annan webbplats
Professor, School of Global Studies, University of Gothenburg

Josepha Wesselslänk till annan webbplats
Docent, Human Geography , Lund University


Sammantaget ger forskningsprojektet konsortiet möjlighet att bedriva och genomföra forskningsprojekt som tar sig an komplexa samhällsutmaningar som migration och integration. Konsortiets omfattande internationella och lokala nätverk möjliggör att sprida forskningsresultat till ett brett nätverk av lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom migrationsområdet, förutom forskarsamhället, t ex. politiker, tjänstemän, civila samhället, flyktingorganisationer och media.

Forskningen kommer att genomföras i samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan vara till nytta för exempelvis grupper och nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer liksom kommunala verksamheter.

RELATERAT INNEHÅLL

Forskningsprogrammet Migration och integration

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

  Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

 2. Familjebildning av migranter

  Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

 3. Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa

  – betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.