Nyanlända elever i gymnasieskolan

– en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Päivi Juvonen

Period: 2018-2022

Lärosäte: Linnéuniversitetet

Projektets titel: Nyanlända elever i gymnasieskolan - en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering (NyGy, 2018-2022)


Vad handlar projektet om?

Projektet bidrar med ny kunskap om hur nyanlända gymnasisters språkutveckling, lärande i ämnen (ämnesspråk och ämneslitteracitet) och sociala inkludering ser ut och hur dessa kan stöttas och utvecklas så att eleverna kan lyckas med sina studier. Att som nyanländ elev börja sin skolgång i gymnasieskolans språkintroduktion innebär stora utmaningar. Dessa elever ska lära sig såväl vardagsspråket som det skolrelaterade språket i olika ämnen och bygga upp ett nätverk av sociala relationer med nya människor.

Målet med språkintroduktionen är att eleverna snabbt ska kunna studera vidare på något av de nationella gymnasieprogrammen och bygga sig en framtid i Sverige. Att detta är förknippat med stora svårigheter kan avläsas i statistiken för elever i språkintroduktionen, som visar att av elever som började 2011 bara knappt hälften hade klarat detta mål efter tre år. Språkintroduktionen är samtidigt det snabbast växande gymnasieprogrammet med nästan 35 900 elever läsåret 2016/17.

Den senaste tidens stora migrationsvågor har också resulterat i en extremt heterogen sammansättning av elever på gymnasieskolans språkintroduktion, vilket utgör en stor utmaning för lärarna. Elever som avslutat grundskolan men bedöms vara i behov av undervisning i svenska som andraspråk studerar sida vid sida med nyanlända elever med högst varierande erfarenheter av skolgång, olika ursprung och modersmål och anledning av att finnas i Sverige. I fokus för detta forskningsprojekt är nyanlända elevers lärande i gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och deras möjligheter att framgångsrikt fortsätta sina studier på de nationella programmen.

Projektets forskningsfrågor

 • Vad undervisar man i för ämne och innehåll på språkintroduktionsprogrammet?
 • Hur undervisas ämne och innehåll på språkintroduktionsprogrammet?
 • Vad slags språkutvecklingen kan man se hos eleverna under tiden på språkintroduktionsprogrammet?
 • Vad slags akademiskt utveckling, mätt i avklarade kurser, kan vi se under tiden på språkintroduktionsprogrammet?
 • Vad slags stöd erbjuds eleverna på språkintroduktionsprogrammet?
 • Vilka möjligheter har nyanlända elever för att påbörja i nationella program?

Materialet samlas in genom deltagande observation och video- och ljudinspelningar i klassrummet, bilddokumentation av skolmiljön, elevernas individuella studieplaner, policydokument, intervjuer, formativ bedömning av språkfärdighet och enkäter.

Projektet genomförs i flera språkintroduktionsklasser i en storstadskommun och i två mindre tätorter. För analys av kvalitativa data tillämpas språketnografisk analys och funktionell språkanalys. För analys av kvantitativa data används gängse statistiska metoder.

Deltagare

Projektet samlar forskare från tre lärosäten i Sverige, Linnéuniversitetet i Växjö, Stockholms universitet och Högskolan i Dalarna i Falun. Forskarna i projektet kommer från olika forskningsdiscipliner – språkvetenskap, flerspråkighetsforskning, utbildningssociologi och pedagogik. De har även olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter – språkutveckling, ämneslitteracitet, inkludering – och har stor erfarenhet av att forska inom såväl sina respektive områden som också inom tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Projektledare: Päivi Juvonenlänk till annan webbplats
Professor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet

Monika Axelsson
Professor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitet (pensionerad 2018)

Erika Bomström Aholänk till annan webbplats
Doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Nihad Bunarlänk till annan webbplats
Professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet

Georgina Charisis
Doktorand i svenska språket, Linnéuniversitetet (från HT19)

Ingrid Lennartsson Hokkanenlänk till annan webbplats
Postdoktor, Stockholms universitet

Madeleine Medoc
Doktorand i svenska språket, Linnéuniversitetet (från HT19)

Karin Rehmanlänk till annan webbplats
Doktorand i svenska språket, Linnéuniversitetet (från 2018)

Åsa Wedinlänk till annan webbplats
Professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Forskningen genomförs i nära samarbete med praktiker i syfte att gemensamt få fram ny kunskap som kan användas för att utveckla skolans verksamhet med de nyanlända eleverna på gymnasieskolan och verksamhetens organisation.

Publicerad den 03 september 2019

Uppdaterad den 11 september 2019

Mer inom samma ämne

 1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

  Två forskare presenterar resultat från sina pågående forskningsprojekt inom det tioåriga nationella forskningsprogrammet migration och integration. Det sker vid ett seminarium den 12 november, där forskarna Anna Sarkadi och Ellenor Mittendorfer-Rutz ...

 2. Barn med posttraumatisk stress

  I den här skriften presenteras forskning i Sverige om en gruppintervention för barn med posttraumatisk stress, Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades under 1990-talet i kölvattnet av Balkankriget, då en grupp traumapsykologer insåg a...

 3. Suicidalt beteende och vård

  Trots att den globala migrationen ökat kraftigt saknas i stort sett forskning om suicidalt beteende (självmordsförsök och självmord) bland utrikes födda och då särskilt bland flyktingar. Studier om skillnader i vårdutnyttjande bland utrikes födda res...