Publicerad den 03 september 2019

Uppdaterad den 11 september 2019

Polariserad demokrati

– effekten av hot på invandrarfientlighet i Västeuropa. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Emma Renström (fd. Bäck)

Period: 2018-2021

Lärosäte: Göteborgs universitet

Projektets titel: Polariserad demokrati. Effekten av hot på invandrarfientlighet i Västeuropa


Vad handlar projektet om?

Oroligheter världen över har gjort att många människor tvingats fly och att invandringen till länder i Västeuropa har ökat. Samtidigt har högerpopulistiska partier och politiker nått stora framgångar. Ett genomgående tema i högerpopulistiska kampanjer är att peka på invandring som något hotfullt som utmanar både samhällsekonomin och de nationella värderingar och traditioner som finns.

En psykologisk aspekt av upplevda hot är att det utlöser känslomässiga reaktioner som rädsla eller ilska hos människor. Det här forskningsprojektet undersöker på vilka sätt olika sorters hot som framställs i samband med invandring bidrar till främlingsfientlighet och polarisering i samhället. Projektet är tvärvetenskapligt och utgår från en kombination av socialpsykologi och statsvetenskap.

Projektet handlar om politisk polarisering och hur olika populistiska grupperingar använder invandring för att skapa upplevelser av hot hos medborgarna. När människor upplever hot reagerar de antingen med rädsla eller med ilska. Eftersom rädsla och ilska påverkar tankar och beteenden på olika sätt vill vi ta reda på hur olika typer av hot som framförs i relation till invandring ger olika typer av känslomässiga reaktioner, och på vilket sätt de olika reaktionerna leder till invandrarfientlighet och polarisering.

Projektets forskningsfrågor

Det övergripande målet för projektet är att förstå relationen mellan uppfattat hot från invandring, attityder till invandring och uppkomst av politisk polarisering. Projektet ställer frågor som:

 • Genom vilken mekanism uppkommer invandrarfientliga attityder?
 • Vilken typ av upplevt hot leder till ilska och rädsla gentemot invandrare?
 • Vilken betydelse har olika personlighetsdrag för hur en person reagerar på hot?
 • Hur påverkar invandrarfientlighet polariseringen mellan olika grupper i samhället?

Vi använder oss av flera olika metoder och material för att besvara frågorna, dels textanalys av sociala mediedata och komparativa internationella surveys, och dels experimentella metoder.

Deltagare

Deltagarna i projektet är ledande inom det multidisciplinära fältet politisk psykologi, och har tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans.

Projektledare: Emma A. Renströmlänk till annan webbplats (fd. Bäck)
Docent och biträdande lektor i psykologi vid Göteborgs universitet

Hanna Bäcklänk till annan webbplats

Professor i statsvetenskap vid Lunds universitet

Royce Carrolllänk till annan webbplats
Professor i statsvetenskap vid Essex universitet

Mer inom samma ämne

 1. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration (kortversion)

  Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för...

 2. Familjebildning av migranter

  Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

 3. Flyktinginvandring och städer

  – sociala institutioner, politisk styrning och integration i Jordanien, Turkiet och Sverige. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.