Publicerad den 03 oktober 2019

Uppdaterad den 03 oktober 2019

Utvärdering av Teaching Recovery Techniques

Första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress. Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

Projektledare: Anna Sarkadi

Period: 2018 - 2021

Lärosäte: Uppsala universitet

Projektets titel: Utvärdering av Teaching Recovery Techniques som första linjens intervention för flyktingbarn som visar tecken på posttraumatisk stress


Vad handlar projektet om?

Barn och unga som flytt till Sverige har ofta upplevt traumatiska händelser och har en ökad risk för psykisk ohälsa, såsom symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest och depression. Problemen kan kvarstå efter flera år i det nya landet.

Detta forskningsprojekt syftar till att utvärdera en samhällsbaserad gruppintervention för flyktingbarn och -ungdomar som upplever symtom på posttraumatisk stress - Teaching Recovery Techniques (TRT). Metoden utvecklades av norsk-brittiska organisationen Children and War Foundation med syftet att minska posttraumatisk stress hos barn från 8 års ålder som upplevt konflikter eller katastrofer.

TRT är utvecklad för att kunna användas i resursfattiga områden med många barn i behov av stöd. Gruppinterventionen, som är baserad på KBT, ges över 7 veckor. Gruppledarna behöver inte ha någon tidigare terapeutisk erfarenhet utan kan hålla grupper efter tre dagars utbildning.

Forskargruppen genomförde 2017 en pilotstudie på TRT för ensamkommande ungdomar. Resultaten indikerade att TRT kan vara en lovande preventiv insats för ensamkommande flyktingungdomar med symtom på PTSD. I det nuvarande projektet involveras både flyktingbarn i familj (8-17 år) samt ensamkommande flyktingungdomar (14-20 år) i en randomiserad studie av TRT. Vi hoppas kunna stärka evidensen kring TRT i den skandinaviska kontexten.

Projektets forskningsfrågor

Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera effekten samt kostnadseffektiviteten av interventionen Teaching Recovery Techniques i en kontrollerad studie, gällande symtom på posttraumatisk stress, depression, tilltro till egen förmåga samt livskvalitet, hos flyktingbarn och -ungdomar i åldern 8-20 år. Data kommer att samlas in med enkäter innan interventionen, direkt samt 3 månader efter interventionen. Effekten av TRT kommer att jämföras med en kontrollgrupp, som står på väntelista till interventionen. För att undersöka gruppdeltagares, föräldrars och gruppledares upplevelser kommer kvalitativa metoder att användas.

Vi planerar även att undersöka om TRT har någon effekt på steroidprofilen på deltagande ungdomar, samt att beskriva och utforska processen kring brukarmedverkan i forskningsprojekt, baserat på mötesobservationer och brukarnas upplevelser.

Partners

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Primary Children’s Center for Safe and Healthy Families in Salt Lake City (USA), University of Manchester (Storbritannien) och Folkehelseinstituttet (Norge).

Forskargruppen vid Uppsala universitet består av Professor Anna Sarkadi (ansvarig forskare), Dr Georgina Warner (projektledare), Dr Natalie Durbeej, Elin Lampa, Zara Baghdasaryan, Dr Raziye Salari, Dr Fatumo Osman, Dr Karin Fängström, Sandra Gupta Löfving och Anna Perez Aronsson

Projektet finansieras av Kavlifondenlänk till annan webbplats.

Forskargruppen samarbetar med den svenska barnrättsorganisationen BRIS – Barnens Rätt I Samhälletlänk till annan webbplats.

RELATERAT INNEHÅLL

Forskningsprogrammet Migration och integration

Mer inom samma ämne

  1. Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker

    Hur mår flyktingar och migranter i dagens Sverige? Stämmer det att det finns en ökad risk för psykisk ohälsa och självmord bland personer med flykting- och migrantbakgrund? Och hur väl fungerar gruppinterventioner mot post-traumatisk stress hos ensam...

  2. Suicidalt beteende

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.

  3. Åldrande migranter

    Ett forskningsprojekt inom forskningsprogrammet Migration och integration.