Publicerad den 07 september 2018

Uppdaterad den 20 november 2018

Forskningsöversikter 2019

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram förslag till forskningsöversikter inom sina områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss.

Översikterna blir strategiska kunskapsunderlag

I forskningsöversikterna beskriver ämnesråden och kommittéerna nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. De kan även innehålla vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Översikterna blir strategiska kunskapsunderlag och utgör även ett centralt material för Vetenskapsrådets underlag till den kommande forskningspropositionen.

Din möjlighet att kommentera översikterna är stängd

Område

Tid för kommentarer

Klinisk behandlingsforskning

20 september – 4 oktober 2018

Konstnärlig forskning

20 september – 4 oktober 2018

Medicin och hälsa

20 september – 4 oktober 2018

Utbildningsvetenskap

20 september – 4 oktober 2018

Humaniora och samhällsvetenskap

24 september – 8 oktober 2018

Naturvetenskap och teknikvetenskap

24 september – 8 oktober 2018

Utvecklingsforskning

1 oktober – 15 oktober 2018

Vad händer nu?

Kommentarerna används i samband med att ämnesråd och kommittéer reviderar förslaget till forskningsöversikt till slutversionen.

Vi publicerar slutversionerna av översikterna i början av 2019.

Kopierat till urklipp

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Behov av fler mötesplatser för forskare och praktiker inom migration och integration

    Nu är den strategiska forskningsagendan för området migration och integration klar. Agendan ska styra inriktningen för det nationella forskningsprogrammet och visar bland annat på behov av fler mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyte mellan fo...

  2. Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration

    På Vetenskapsrådet har vi fått regeringens uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom migration och integration. Programmet syftar till att skapa goda förutsättningar för forskningens medverkan till att möta samhällsutmaningar...

  3. Replik: Styrning och resursfördelning måste kopplas tydligare till kvalitet

    Istället för att ge exempel på forskning som stödjer en viss fördelning mellan basanslag och externa medel borde diskussionen handla om hur vi kan få en tydligare rollfördelning mellan lärosäten och externa finansiärer och hur vi tillsammans stärker ...