Publicerad den 17 maj 2018

Uppdaterad den 03 september 2019

Vårt ansvar inom EU:s ramprogram Horisont 2020

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont 2020 löper under perioden 2014–2020. Vetenskapsrådet arbetar med forskningsfrågor som är relaterade till ramprogrammet på många olika sätt och bistår Regeringskansliet när det gäller Sveriges engagemang i Horisont 2020.

Vi ansvarar för delar av Sveriges engagemang

EU:s åttonde ramprogram for forskning och innovation, Horisont 2020 (H2020), består av tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar. Dessa är indelade i delområden som du kan läsa mer om nedan.

Utöver de tre huvudinriktningarna finns fem ytterligare fokusområden: Vetenskap med och för samhället, Gemensamma forskningscentrumet JRC, Kärnforskning - Euroatom, Spridning av spetskompetens och bredare deltagande samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Vetenskapsrådet har så kallat expertansvar i Sverige för sju delområden och biträdande expertansvar för fem delområden. Expertansvaret innebär att medarbetare från Vetenskapsrådet ger stöd till de svenska delegater från Regeringskansliet som ingår i programkommittéer. Varje tematiskt område inom Horisont 2020 har sin egen programkommitté som tar fram synpunkter och underlag till arbetsprogram. Arbetsprogrammen utgör sedan basen för kommande utlysningar. Till sin hjälp sätter experten samman en svensk referensgrupp med berörda aktörer från bland annat universitet, myndigheter, landsting och företag.

Nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) inom Horisont 2020

Att vara NCP för ett område inom Horisont 2020 innebär att ansvara för att forskare och andra aktörer i Sverige får information och stöd i frågor som rör utlysningar inom området.

Vetenskapsrådet är primär nationell kontakt, NCP, inom tre delområden och biträdande NCP inom sju delområden, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Vårt ansvar för inriktningen Spetskompetens

Inom inriktningen Spetskompetens finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och forskningsinfrastruktur. Vi har ansvar för alla fyra delområden:

Europeiska forskningsrådet, ERC

Europeiska forskningsrådet, (European Research Council, ERC), ska ge omfattande och långsiktig finansiering till spetsforskning inom alla vetenskapsområden. I Sverige har Vetenskapsrådet expertansvar för ERC och även NCP-ansvar. Som NCP informerar vi bland annat om utlysningar.

Marie Skłodowska Curie åtgärder, MSCA

Inom delområdet Marie Skłodowska Curie åtgärder (Marie Skłodowska Curie Actions, MSCA) får forskare möjlighet att arbeta i ett annat land eller inom den privata sektorn under en period. Syftet är att främja forskarrörlighet mellan länder och områden. MSCA vänder sig till forskare i samtliga karriärsteg inom alla ämnesområden, men även till företag, universitet, forskningsinstitut, offentlig sektor och forskningsinfrastruktur.

Framtida och ny teknik, FET

Inom delområdet Framtida och ny teknik (Future and Emerging Technologies, FET) finansieras samarbetsprojekt som kan leda till helt ny teknik genom att kombinera avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.

Forskningsinfrastruktur

Inom delområdet forskningsinfrastruktur kan forskare söka finansiering för olika typer av forskningsinfrastruktur – anläggningar, laboratorier, databaser och register – att använda i sin forskning.

Vårt ansvar för inriktningen Industriellt ledarskap

Inriktningen Industriellt ledarskap syftar till att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, och skapa jobb och tillväxt genom stöd till innovationer i små och medelstora företag. Vi har biträdande expertansvar och sekundärt NCP-ansvar för delområdena:

 • Informations- och kommunikationsteknologi
 • Nanoteknik, avancerade material, bioteknik samt avancerad tillverkning och bearbetning.

Vi har biträdande expertansvar för delområdet Rymd.

Vårt ansvar för inriktningen Samhällsutmaningar

Inom inriktningen Samhällsutmaningar ligger fokus på att hitta lösningar på de stora samhällsutmaningarna som världen står inför. Vi har expertansvar och biträdande NCP-ansvar för delområdena:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.

Vi har biträdande expertansvar för delområdet Säker, ren och effektiv energi.

Program utanför huvudinriktningarna

Utanför de tre huvudinriktningarna finns Vetenskap med och för samhället, SwafS; Gemensamma forskningscentrumet, JRC; Euroatom – fusion; Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT och Breddat deltagande.

Vetenskapsrådet har expertansvar för Vetenskap med och för samhället samt Fusion. Vetenskapsrådet har även biträdande nationella kontaktpersoner för SwafS och JRC.

Nästa ramprogram

År 2021 ska Horisont 2020 ersättas av ett nytt ramprogram. Hur det utformas får stor betydelse för svenska forskare och för det svenska forsknings- och innovationssystemet. Vetenskapsrådet har sammanställt ett förslag till regeringen och EU-kommissionen med rekommendationer inför det kommande ramprogrammet. Vi bistår Regeringskansliet med underlag i de pågående förhandlingarna.

Vetenskapsrådets rekommendationer inför EU:s nästa ramprogram.

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Nationella kontaktpersoner, NCP

NCP för Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

lena.renner@vr.se

+46 (0)8 546 44 040

NCP för Framtida och ny teknik

Sverker Lundin

sverker.lundin@vr.se

+46 (0)8 546 12 315

NCP för Forskningsinfrastruktur

Robin Andersson

robin.andersson@vr.se

+46 (0)8 546 12 325

NCP för Hälsa samt biträdande NCP för Marie Skłodowska Curie åtgärder

Richard Andersson

richard.andersson@vr.se

+46 (0)8 546 44 010

Biträdande NCP för Informations- och kommunikationsteknik

Andreas Krigh

andreas.krigh@vr.se

Biträdande NCP för Nanoteknik

Tomas Andersson

tomas.andersson@vr.se

+46 (0)8 546 44 173

Biträdande NCP för Europa i en föränderlig värld samt Vetenskap med och för samhället

Maria Lindholm

maria.lindholm@vr.se

+46 (0)8 546 44 057

Biträdande NCP för Joint Research Centre

Johan Fanger

johan.fanger@vr.se

+46 (0)8 546 44 200

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Sex forskare från Sverige är med och delar på ERC Synergy grant

  Nu har ERC publicerat resultaten från Synergy Grant-utlysningen. Bidraget riktar sig till forskargrupper med två till fyra forskare som bildar synergier för att gemensamt lösa en forskningsfråga. Totalt får 37 forskargrupper dela på över 360 miljoner...

 2. Öka chansen till finansiering inom Horisont 2020

  Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv spelar en viktig roll i Horisont 2020 och får stor betydelse även i nästa ramprogram, Horisont Europa. Genom att inkludera dessa perspektiv i din ansökan ökar chansen att den bedöms positivt. Med denn...

 3. Påverka Horisont Europa

  EU-kommissionen förbereder nu för hur det nya ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, ska utformas. Programmet tar vid efter nuvarande Horisont 2020 den 1 januari 2021.