Publicerad den 17 maj 2018

Uppdaterad den 12 februari 2019

Vårt ansvar inom EU:s ramprogram Horisont 2020

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont 2020 löper under perioden 2014–2020. Vetenskapsrådet arbetar med forskningsfrågor som är relaterade till ramprogrammet på många olika sätt och bistår Regeringskansliet när det gäller Sveriges engagemang i Horisont 2020.

Vi ansvarar för delar av Sveriges engagemang

EU:s åttonde ramprogram for forskning och innovation, Horisont 2020 (H2020), består av tre huvudinriktningar: Vetenskaplig spetskompetens, Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar. Dessa är indelade i delområden som du kan läsa mer om nedan.

Utöver de tre huvudinriktningarna finns fem ytterligare fokusområden: Vetenskap med och för samhället, Gemensamma forskningscentrumet JRC, Kärnforskning - Euroatom, Spridning av spetskompetens och bredare deltagande samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Vetenskapsrådet har så kallat expertansvar i Sverige för åtta delområden och biträdande expertansvar för fem delområden. Expertansvaret innebär att medarbetare från Vetenskapsrådet ingår som experter i programkommittéer. Varje tematiskt område inom Horisont 2020 har sin egen programkommitté som tar fram synpunkter och underlag till arbetsprogram. Arbetsprogrammen utgör sedan basen för kommande utlysningar. Förutom experten deltar en ledamot från Regeringskansliet i programkommittén. Tillsammans representerar de Sverige. En svensk referensgrupp med berörda aktörer från bland annat universitet, myndigheter, landsting, företag finns som stöd i arbetet.

Nationell kontaktperson (National Contact Point, NCP) inom Horisont 2020

Att vara NCP för ett område inom Horisont 2020 innebär att ansvara för att forskare och andra aktörer i Sverige får information och stöd i frågor som rör utlysningar inom området.

Vetenskapsrådet är primär nationell kontakt inom tre delområden och sekundär eller biträdande NCP inom sju delområden, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Vårt ansvar för inriktningen Spetskompetens

Inom inriktningen Spetskompetens finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och forskningsinfrastruktur. Vi har ansvar för fyra delområden:

Europeiska forskningsrådet, ERC

Europeiska forskningsrådet, (European Research Council, ERC), ska ge omfattande och långsiktig finansiering till spetsforskning inom alla vetenskapsområden. I Sverige har Vetenskapsrådet expertansvar för ERC och även NCP-ansvar. Som NCP informerar vi bland annat om utlysningar. Information om utlysningar inom ERC hittar du under Aktuellt.

Marie Skłodowska Curie åtgärder, MSCA

Inom delområdet Marie Skłodowska Curie åtgärder (Marie Skłodowska Curie Actions, MSCA) får forskare möjlighet att arbeta i ett annat land eller inom den privata sektorn under en period. Syftet är att främja forskarrörlighet mellan länder och områden. MSCA vänder sig till forskare i samtliga karriärsteg inom alla ämnesområden, men även till företag, universitet, forskningsinstitut, offentlig sektor och forskningsinfrastruktur.

Framtida och ny teknik, FET

Inom delområdet Framtida och ny teknik (Future and Emerging Technologies, FET) finansieras samarbetsprojekt som kan leda till helt ny teknik genom att kombinera avancerad tvärvetenskaplig forskning och banbrytande ingenjörskonst.

Forskningsinfrastruktur

Inom delområdet forskningsinfrastruktur kan forskare söka finansiering för olika typer av forskningsinfrastruktur – anläggningar, laboratorier, databaser och register – att använda i sin forskning.

Vårt ansvar för inriktningen Industriellt ledarskap

Inriktningen Industriellt ledarskap syftar till att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, och skapa jobb och tillväxt genom stöd till innovationer i små och medelstora företag. Vi har biträdande expertansvar och sekundärt NCP-ansvar för delområdena:

 • Informations- och kommunikationsteknologi
 • Nanoteknik, avancerade material, bioteknik samt avancerad tillverkning och bearbetning.

Vi har biträdande expertansvar för delområdet Rymd.

Vårt ansvar för inriktningen Samhällsutmaningar

Inom inriktningen Samhällsutmaningar ligger fokus på att hitta lösningar på de stora samhällsutmaningarna som världen står inför. Vi har expertansvar och biträdande NCP-ansvar för delområdena:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.

Vi har biträdande expertansvar för delområdet Säker, ren och effektiv energi.

Nästa ramprogram

År 2020 ska Horisont 2020 ersättas av ett nytt ramprogram. Hur det utformas får stor betydelse för svenska forskare och för det svenska forsknings- och innovationssystemet. Vetenskapsrådet har sammanställt ett förslag till regeringen och EU-kommissionen med rekommendationer inför det kommande ramprogrammet. Vi bistår Regeringskansliet med underlag i de pågående förhandlingarna.

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Nationella kontaktpersoner, NCP

NCP för Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

lena.renner@vr.se

+46 (0)8-546 44 040

NCP för Framtida och ny teknik

Sverker Lundin

sverker.lundin@vr.se

+46 (0)8-546 12 315

NCP för Forskningsinfrastruktur

Robin Andersson

robin.andersson@vr.se

+46 (0)8-546 12 325

Biträdande NCP för Marie Skłodowska Curie åtgärder

Richard Andersson

richard.andersson@vr.se

+46 (0)8-546 44 010

Biträdande NCP för Informations- och kommunikationsteknik

Andreas Krigh

andreas.krigh@vr.se

Biträdande NCP för Nanoteknik

Tomas Andersson

tomas.andersson@vr.se

+46 (0)8-546 44 173

Biträdande NCP för Hälsa

Malin Eklund

malin.eklund@vr.se

+46 (0)8-546 44 256

Biträdande NCP för Europa i en föränderlig värld samt Vetenskap med och för samhället

Maria Lindholm

maria.lindholm@vr.se

+46 (0)8-546 44 057

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. STINT och Vetenskapsrådet  stödjer samarbeten med forskare i Kina

  30 projekt har beviljats totalt 15,8 miljoner kronor under 2019–2022 inom STINT:s forskningsprogram Joint China-Sweden Mobility. Vetenskapsrådet bidrar med 5,9 miljoner kronor.

 2. Unescos rekommendationer för forskning

  Unescos rekommendationer om vetenskap och forskare används som gemensam referens i forskningssamarbeten över nationsgränser. De uppdaterades i samband med 70-årsjubileet av deklarationen om mänskliga rättigheter.

 3. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.