Publicerad den 17 maj 2018

Uppdaterad den 14 maj 2019

Samarbetet inom ERA och partnerskapsprogrammen

Som ett led i att förverkliga visionen om det europeiska forskningsområdet (ERA) deltar Vetenskapsrådet i arbetsgrupper för jämställdhet och öppen vetenskap. Vi deltar också i partnerskapsprogram som finansieras gemensamt av EU och nationella forskningsfinansiärer.

På den här sidan beskriver vi vårt arbete med internationella policyfrågor. Information om finansiering för dig som är forskare finns hos våra samarbets­­organisationer. Inom en del samarbeten är vi med och tar fram utlysningar. Då hittar du all information du behöver här på webbplatsen.

European Research Area, ERA

European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet – är en vision inom EU om ett starkt forskningseuropa som är öppet för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt. Visionen om det europeiska forskningsområdet förverkligas genom olika åtgärder inom EU, bland annat genom ramprogrammet för forskning och innovation, men även genom arbetsgrupper på EU-nivå som arbetar med jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga pubikationer.

Vårt arbete för öppen vetenskap

EU-kommissionen rekommenderar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata. Vi har rollen som National Point of Reference (NPR) när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och öppen tillgång till forskningsdata. Det innebär att vi fungerar som kommissionens kontakt i Sverige. Dessutom deltar vi i arbetsgruppen Standing Working Group on Open Science and Innovation.

Nätverk för jämställdhet

När det gäller frågor om jämställdhet deltar vi bland annat i det stora nätverket GENDER-NETlänk till annan webbplats, som finansieras av EU-kommissionen. Vi deltar också i en arbetsgrupp som ger kommissionen råd i jämställdhetsfrågor och bidrar med statistik till kommissionens rapport She Figures, om jämställdhetsstatistik i Europa. Medarbetare från Vetenskapsrådet som har arbetat med jämställdhetsobservationer i samband med bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag har dessutom varit rådgivare för andra europeiska forskningsråd.

Partnerskapsprogram

Vetenskapsrådet deltar i en rad olika partnerskapsprogram, det vill säga forskningsprogram som EU:s ramprogram och nationella forskningsfinansiärer finansierar gemensamt. De partnerskapsprogram som Vetenskapsrådet deltar i redovisas årligen i den årsbok som Vinnova tar fram för det svenska deltagande i europeiska program for forskning och innovation.

Horisont 2020 - Årsbok 2018 på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats

Det finns olika typer av partnerskapsprogram. De flesta är inriktade på att utlysa medel för forskningssamarbete där forskare från flera länder deltar. Ett exempel är FLAG-ERA II som är ett så kallat ERA-net. Syftet med FLAG-ERA II är att koppla ihop de nationella finansiärerna med de två EU-flaggskeppen som handlar om materialet grafen (Graphene) respektive den mänskliga hjärnan (Human Brain Project) och som båda drivs av forskare. Vetenskapsrådet koordinerar en del av verksamheten genom ett så kallat arbetspaket som är inriktat mot forskning kring materialet grafen.

Joint Programming-initiativ

En annan typ av partnerskapsprogram är de som gäller gemensam programplanering, de så kallade Joint Programming-initiativen, JPI. De första lanserades 2008 och nu finns det tio Joint Programming-initiativ som adresserar olika samhällsutmaningar. Programmen drivs av de länder som deltar och omfattar även länder utanför EU.

Syftet med programmen är att göra det möjligt för länder att formulera och driva igenom gemensamma forskningsstrategier. Genom att samordna sina nationella forskningsinsatser kan medlemsländerna tillsammans skapa bättre förutsättningar för att tackla samhällsutmaningar och nå effekt i samhället. Förutom att ta fram gemensamma utlysningar skapar gemensam programplanering nätverk som kan underlätta att forskningens resultat tillämpas mer effektivt och att resultaten också kan användas som underlag för beslut i samhället. 

Science Europe

Science Europelänk till annan webbplats består av cirka 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer från 27 europeiska länder. Från Sverige deltar förutom Vetenskapsrådet, som står för nationell samordning, även forskningsråden Formas och Forte.

Syftet med Science Europe är att bidra till att förverkliga det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Science Europe bevakar och driver forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemsorganisationerna. Det kan exempelvis handla om utformningen av EU:s ramprogram eller rekommendationer i frågor som rör forskningsetik, jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata.

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet på World Water Week

    Under World Water Week 2019 arrangerar Vetenskapsrådet och Formas ett seminarium om en av de största utmaningarna för färskvatten, marina ekosystem och vår hälsa: ökade föroreningar och antibiotikaresistens i miljön.

  2. Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

  3. Nätverksmöte mellan Vetenskapsrådet och Sydkorea

    I år firar Sverige och Sydkorea 60 år av diplomatiska relationer. I samband med att Sydkoreas president besöker Sverige arrangerar Vetenskapsrådet och National Research Foundation of Korea en nätverksdag 14 juni på temat Sverige – Sydkorea: Vetenskap...