Publicerad den 17 maj 2018

Uppdaterad den 05 oktober 2018

Samarbetet inom ERA och partnerskapsprogrammen

Som ett led i att förverkliga visionen om det europeiska forskningsområdet (ERA) deltar Vetenskapsrådet i arbetsgrupper för jämställdhet och öppen vetenskap. Vi deltar också i partnerskapsprogram som finansieras gemensamt av EU och nationella forskningsfinansiärer.

På den här sidan beskriver vi vårt arbete med internationella policyfrågor. Information om finansiering för dig som är forskare finns hos våra samarbets­­organisationer. Inom en del samarbeten är vi med och tar fram utlysningar. Då hittar du all information du behöver här på webbplatsen.

European Research Area, ERA

European Research Area, ERA – på svenska kallat det europeiska forskningsområdet – är en vision inom EU om ett starkt forskningseuropa som är öppet för omvärlden och där forskare, vetenskaplig kunskap och teknologi kan röra sig fritt. Visionen om det europeiska forskningsområdet förverkligas genom olika åtgärder inom EU, bland annat genom ramprogrammet för forskning och innovation, men även genom arbetsgrupper på EU-nivå som arbetar med jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga pubikationer.

Vårt arbete för öppen vetenskap

Europeiska kommissionen rekommenderar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata. Vi har rollen som National Point of Reference (NPR) när det gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Det innebär att vi fungerar som kommissionens kontakt i Sverige. Dessutom deltar vi i arbetsgruppen Standing Working Group on Open Science and Innovation.

Nätverk för jämställdhet

När det gäller frågor om jämställdhet deltar vi bland annat i det stora nätverket GENDER-NETlänk till annan webbplats, som finansieras av Europeiska kommissionen. Vi deltar också i en arbetsgrupp som ger kommissionen råd i jämställdhetsfrågor och bidrar med statistik till kommissionens rapport She Figures, om jämställdhetsstatistik i Europa. Medarbetare från Vetenskapsrådet som har arbetat med jämställdhetsobservationer i samband med bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag har dessutom varit rådgivare för andra europeiska forskningsråd.

Partnerskapsprogram

Vetenskapsrådet deltar i en rad olika partnerskapsprogram, det vill säga forskningsprogram som EU:s ramprogram och nationella forskningsfinansiärer finansierar gemensamt. Det finns olika typer av partnerskapsprogram. De flesta är inriktade på att utlysa medel för forskningssamarbete där forskare från flera länder deltar.

Ett exempel är FLAG-ERA II som är ett så kallat ERA-net. Syftet med FLAG-ERA II är att koppla ihop de nationella finansiärerna med de två EU-flaggskeppen som handlar om materialet grafen (Graphene) respektive den mänskliga hjärnan (Human Brain Project) och som båda drivs av forskare. Vetenskapsrådet koordinerar en del av verksamheten genom ett så kallat arbetspaket som är inriktat mot forskning kring materialet grafen.

Joint Programming-initiativ

En annan typ av partnerskapsprogram är de som gäller gemensam programplanering, de så kallade Joint Programming-initiativen, JPI. De första lanserades 2008 och nu finns det tio Joint Programming-initiativ som adresserar olika samhällsutmaningar. Programmen drivs av de länder som deltar och omfattar även länder utanför EU.

Syftet med programmen är att göra det möjligt för länder att formulera och driva igenom gemensamma forskningsstrategier. Genom att samordna sina nationella forskningsinsatser kan medlemsländerna tillsammans skapa bättre förutsättningar för att tackla samhällsutmaningar och nå effekt i samhället. Förutom att ta fram gemensamma utlysningar skapar gemensam programplanering nätverk som kan underlätta att forskningens resultat tillämpas mer effektivt och att resultaten också kan användas som underlag för beslut i samhället. 

Science Europe

Science Europelänk till annan webbplats består av cirka 40 forskningsfinansiärer och forskningsutförande organisationer från 27 europeiska länder. Från Sverige deltar förutom Vetenskapsrådet, som står för nationell samordning, även forskningsråden Formas och Forte.

Syftet med Science Europe är att bidra till att förverkliga det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Science Europe bevakar och driver forskningspolitiska frågor som är viktiga för medlemsorganisationerna. Det kan exempelvis handla om utformningen av EU:s ramprogram eller rekommendationer i frågor som rör forskningsetik, jämställdhet och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer – så kallad open access – och öppen tillgång till forskningsdata.

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

    Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.

  2. Sprid budskapet om att Skydda antibiotikan!

    Varför är antibiotikaresistens ett problem? Vad får antibiotikaresistens för konsekvenser? Under antibiotikaveckan kan du bidra genom att sprida information om vikten av antibiotika. 

  3. Grants for NOS-HS workshops

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om Grants for NOS-HS workshops 2018.